Książki/rozdziały (WU)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 583
 • Rekord
  Wykrywanie pozostałości pestycydów w pomidorach i ketchupach
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Grzyb, Sebastian
  Analizie poddano próby pomidorów i ketchupów w kierunku obecności pozostałości pestycydów. Próby przygotowano wykorzystując metody ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz oraz ekstrakcji do fazy stałej. Analizę chromatograficzną wykonano metodą GC/MS na chromatografie gazowym sprzężonym ze spektrometrem mas. Identyfikacji wykrytych związków dokonano na podstawie porównania czasów retencji odpowiednich wzorców z czasami retencji związków oznaczonych w badanych próbach, a także interpretacji i analizie uzyskanych widm mas. Oprócz związków, które występowały w próbach badanych pomidorów (m.in. lambda-cyhalotryna, karbendazym, propamokarb, tiofanat metylu, boskalid, cyprodynil, dimetomorf, fludioksonil) pestycydy wykryto także we wszystkich pięciu badanych próbach ketchupów (w tym dodatkowo: fungicyd azoksystrobinę i insektycyd lindan). Zawartość pozostałości pestycydów w badanych pomidorach wahała się od 0.015 do 2.15 mg/kg, a w ketchupach od 0.01 do 0.28 mg/kg.
 • Rekord
  Wpływ terenów rolicznych na zanieczyszczenie rzeki Kaczawy w okolicach ujścia do Odry
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Gruca, Justyna Helena ; Migdał, Paweł
  W obecnych czasach bardzo ważną rolę odgrywa monitoring szeroko rozumianego środowiska naturalnego. Rozwijające się technologie niosą za sobą wielkie niebezpieczeństwo skażenia i zanieczyszczenia środowiska, dlatego bardzo ważna jest nieustanna kontrola zachodzących zmian. Badania prowadzone przez Studenckie Koło Naukowe Hydrobiologów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, miały na celu scharakteryzowanie odcinka rzeki Kaczawy od miejscowości Prochowice do ujścia do rzeki Odry, pod względem zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego i rolniczego. Materiał pobierano przez okres 5 dni (co drugi dzień, w trzech powtórzeniach). W badaniach oznaczono podstawowe parametry fizykochemiczne wody. Wyniki badań były satysfakcjonujące. Wykazały, że Kaczawa wolna jest od zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego i antropogenicznego na badanym odcinku.
 • Rekord
  Euroregion w funkcji atrakcji geograficznej i agroturystycznej – analiza na wybranym przykładzie
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Greta, Marianna ; Tomczak-Woźniak, Ewa
  Euroregiony jako szczególny rodzaj regionów odznaczają się mimo peryferyjnego położenia i związanego z tym upośledzenia gospodarczego dużą dynamiką rozwojową. Dynamikę te zawdzięczaną m. in. specjalnemu traktowaniu w UE dzięki wyjątkowemu poparciu niemieckiemu. Takie traktowanie wpłynęło na specjalizacje euroregionów, która pozwala „wydobyć” i wykorzystać walory geograficzne obszaru objętego euroregionem. W opracowaniu podjęto próbę oceny wpływu atrakcji geograficznej regionu i jej wykorzystania w kierunku pobudzenia przedsiębiorczości lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki, na przykładzie Euroregionu Szeszupa. Zastosowane na potrzeby opracowania metody badawcze obejmują studia literaturowe oraz materiały źródłowe, a także badania ankietowe przeprowadzone wśród ludności euroregionalnej w wieku produkcyjnym w przedziale wiekowym 20–60. Zakres przedmiotowy badań obejmował znawstwo euroregionalizacji i ocenę jej wpływu na rozwój przedsiębiorczości lokalnej. W badaniach uwzględniono również aspekt stosunków z partnerami euroregionalnymi oraz ich wpływ na kierunki rozwojowe Euroregionu Szeszupa.
 • Rekord
  Instrument łącząc Europę wobec dylematów polskiego rolnictwa związanego z uwarunkowaniami geograficznymi
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Greta, Marianna ; Tomczak-Woźniak, Ewa
  Zgodnie z sugestią przyjętą w tytule, opracowanie porusza dwa problemy. Jeden z obszarów problemowych tyczy się dylematów polskiego rolnictwa w kontekście problemów rozwojowych, w tym peryferyjność położenia, jako czynnik opóźniający procesy rozwojowe polskiego rolnictwa w stosunku do regionów wewnętrznych. Drugi obszar dotyczy nowego instrumentu finansowego łącząc Europę, który skierowany jest na peryferyjne regiony, w szczególności rolnicze. Celem opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie badawcze: czy instrument skierowany na peryferyjność zdoła przełamać dylemat peryferyjności w rolnictwie. W zaprezentowanej w opracowaniu analizie wykorzystano materiały literaturowe, a także dane źródłowe, m. in. raporty Komisji Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. W odniesieniu do zebranych danych zastosowano metody analizy i syntezy z wykorzystaniem narzędzi indukcyjno-dedukcyjnych i dokonano teoretycznej próby implementacji zapowiedzianych działań do realiów funkcjonowania gospodarstw rolnych. Wyniki przeprowadzonych analiz upoważniają do stwierdzenia pewnych uogólnień, m. in.: − zakładana działalność Instrumentu Łącząc Europę, z racji swej kompleksowości (3 obszary wsparcia – E-transport; E-środowisko i E-energia), daje duże szanse na złagodzenie negatywnych następstw peryferyjności obszarów rolnych, − instrument Łącząc Europę wspierany przez skuteczne działania realizowane w ramach szerokiego instrumentarium finansowego Wspólnej Polityki Rolnej w wysokim stopniu pobudzać będzie aktywność, przedsiębiorczość i kreatywność peryferyjnej ludności wiejskiej, − efektem oddziaływania instrumentu Łącząc Europę będą głębokie przemiany zachodzące na obszarach objętych działaniem instrumentu (odnoszące się do m. in. : wzrostu poziomu życia, ograniczenia ubóstwa, wzrostu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników, wzrostu konkurencyjności, specjalizacji i dochodowości gospodarstw rolnych, wielofunkcyjny charakter wsi), − instrument Łącząc Europę będzie miał zatem spójny wymiar łagodzący dylematy peryferyjności obszarów wiejskich.
 • Rekord
  Współczesne trendy konsumenckie a jakość mleka krów rasy Holsztyńsko–Fryzyjskiej
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Górecka, Milena ; Duszyńska–Stolarska, Oliwia ; Wojciechowska, Anna ; Bogdzińska, Maria
  Współcześnie pożądane jest mleko wysokiej jakości, zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i do produkcji wysokogatunkowych przetworów mlecznych. Przez wysoką jakość rozumie się mleko o dużej zawartości białka przy zmniejszonej zawartości tłuszczu. Istnieje wiele metod hodowlanych, które sprzyjają produkcji mleka dobrej jakości. Oprócz metod hodowlanych, wpływ na skład mleka może mieć także system utrzymania, czy kolejność laktacji.