Książki/rozdziały (WU)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 357
 • Rekord
  Znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w systemie ochrony ludności
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2015) Sawicki, Artur
  Struktury Ochotniczych Straży Pożarnych zapewniają istotne wsparcie dla działalności Państwowej Straży Pożarnej. Zadaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, podobnie jak Państwowej Straży Pożarnej, jest w szczególności walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Czy często zastanawiamy się nad filozofią OSP i ogromnej roli, jaką odgrywa dla kreowania i utrzymania bezpieczeństwa społecznego? Niewielu z nas zastanawia się nad organizacją i ogromnymi potrzebami finansowymi jakie są niezbędne dla pracy OSP. Jednakże czy praca OSP ma swoją cenę? Czy można wycenić poczucie spokoju i bezpieczeństwa ludzi? Od 1995 roku OSP należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Aby zrozumieć filozofię OSP, należy pojąć cele i rolę KSRG. I tak, jak nie można mówić o OSP bez KSRG, tak KSRG nie byłby tym samym bez OSP.
 • Rekord
  Policja w systemie zarządzania kryzysowego
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2015) Tur, Sandra
  W dobie postępującej cywilizacji świat społeczny stoi przed nowymi wyzwaniami, jakimi jest bezpieczeństwo. Zapewnienie bezpieczeństwa, bez względu na jego wymiar, jest istotnym elementem ładu społecznego. Wraz z postępem technologicznym system bezpieczeństwa narażony jest na zagrożenia, płynące z najmniej oczekiwanych miejsc, jakim jest Internet. Internet z jednej strony statyczny, z drugiej podlega stałej dynamice i zmianom. Będący w użyciu przez „niewłaściwe” osoby, może stać się polem do ataków, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować. Ze względu na dużo większą skalę zagrożenia bezpośredniego dla społeczności są katastrofy naturalne bądź spowodowane działalnością ludzką, przede wszystkim to one będą fundamentem artykułu. Katastrofy naturalne to nagłe zjawiska przyrody, o dużej skali i znaczącym negatywnym wpływie na egzystencję człowieka. W materiałach policyjnych sytuacje kryzysowe kojarzone są ze splotem wydarzeń i okoliczności mogących prowadzić do utraty kontroli nad rozwojem sytuacji.
 • Rekord
  Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Kryzysowego w świetle badań terenowych
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2015) Grzywacz, Andrzej
  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym określa je jako działalność organów administracji publicznej będącą elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Z powyższej definicji wynika, że zarządzanie kryzysowe winno być realizowane w 4 fazach, przedstawionych na rys. 1. O czterofazowości procesu zarządzania kryzysowego w zasadzie mówi i pisze się od 2002 r., tj., od chwili wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia zespołów reagowania kryzysowego i ich funkcjonowania. Rozporządzenie to było aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 17 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, gdzie w treści art. 12 ujęto, że działania w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia organy administracji publicznej wykonują przy pomocy zespołów reagowania kryzysowego.
 • Rekord
  Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu kryzysowym
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2015) Juncewicz, Izabela
  We współczesnym świecie rozwój cywilizacyjny stworzył dobra ułatwiające życie, podnoszące jego standard oraz zwielokrotniające możliwości komunikacji. Równocześnie jednak nastąpiła eskalacja zagrożeń. Obok zagrożeń naturalnych pojawiły się nowe problemy – efekty uboczne postępu technicznego, zagospodarowania przestrzeni i wykorzystywania coraz nowszych rozwiązań technologicznych. Równocześnie postępująca globalizacja, wyrażająca się powszechnym dostępem do mediów, w tym szczególnie Internetu, oraz upowszechniająca się informatyzacja wszelkich dziedzin aktywności ludzkiej tworzą organizacjom terrorystycznym dogodne możliwości dotarcia do obiektów infrastruktury krytycznej, i tym samym powodowania zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
 • Rekord
  Bezpieczeństwo a zarządzanie kryzysowe
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2015) Stefaniuk, Barbara
  Rzeczywistość XXI wieku, z którą mamy obecnie do czynienia, sprawia, że kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa stanowią najważniejszy problem współczesnego i przyszłego świata. Każdy z nas egzystuje w oparciu o podstawowe potrzeby, których spełnienie pozwala na odpowiednie funkcjonowanie w społeczeństwie. Obszar związany z bezpieczeństwem narodowym odnosi się przede wszystkim do przystosowania struktur, jakie znajdują się w państwie oraz przygotowania społeczeństwa do odpowiedniego zachowania w momencie pojawienia się zagrożenia. Bezpieczeństwo należy do pojęć, które definiuje się na wiele sposobów. Mimo tego zaliczane jest do wartości najwyżej cenionej przez jednostkę, organizacje, państwo, a także twórczy rozwój osobisty. Rozwój cywilizacji, zwiększający się zakres globalizacji, to główne czynniki, które intensyfikują wzrost aktualnych zagrożeń. W dobie tychże zagrożeń, które powodują sytuacje kryzysową, wiodącym systemem w bezpieczeństwie narodowym, jest system zarządzania kryzysowego. System zarządzania kryzysowego realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony ludności. Konkretyzacja tych celów zawsze była, jest i będzie zaliczana, do kanonu najważniejszych zadań podmiotów wykonawczych systemu zarządzania kryzysowego. Nadrzędną misją tychże podmiotów jest ratowanie życia, zdrowia, środowiska i mienia obywateli, w każdych warunkach i na każdym szczeblu administracji rządowej i samorządowej. System zarządzania kryzysowego odgrywa wiodącą rolę w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, wiążących się bezpośrednio z zagrożeniem, ryzykiem i presją czasu. Sytuacje te określamy kryzysowymi, gdyż są przełomowe, rozstrzygające cel i decydują o czymś nowym. W obecnej chwili przykładem kryzysu jest niepewność sytuacji na arenie międzynarodowej spowodowana różnego rodzaju konfliktami politycznymi, militarnymi, spory wśród narodów, trudna do zniwelowania przestępczość zorganizowana, liczne awarie i klęski żywiołowe. Wszystkie te zagrożenia zmuszają państwo do podejmowania działań ratowniczych w trybie pilnym bez możliwości wcześniejszego przygotowania się.