Książki/rozdziały (WNE)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 112
 • Rekord
  Wykorzystanie funduszy strukturalnych szansą na lepszy rozwój państwowych wyższych szkół zawodowych
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Świerczewska-Pietras, Katarzyna ; Zbucki, Łukasz
  Celem pracy jest przedstawienie analizy stanu wykorzystania środków pochodzących z funduszy strukturalnych przeznaczonych na finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w perspektywie finansowej 2007-2013, do których zaliczono Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej (PORPW) oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL). Do celów pracy zaliczono także przedstawienie wybranych projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2007- 2013 oraz scharakteryzowanie projektów realizowanych przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (PSW im. Papieża Jana Pawła II). Podstawą analizy jest próba określenia stopnia wykorzystania funduszy europejskich i ich wpływ na rozwój państwowych szkół wyższych. Badając zagadnienia związane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój państwowych szkół wyższych autorzy pracy analizowali polską i zagraniczną literaturę oraz dokumenty dotyczące zagadnień związanych z problematyką pozyskania funduszy strukturalnych. Do głównych dokumentów źródłowych w pracy zaliczono materiały statystyczne dotyczące stanu wykorzystania funduszy strukturalnych udostępnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z podziałem na programy operacyjne, wdrażane w Polsce w perspektywie finansowej 2007-2013. W pracy skoncentrowano się na danych dotyczących wykorzystania funduszy UE przez uczelnie wyższe, w tym państwowe szkoły zawodowe. W pracy przedstawiono wyniki badań pozwalające stwierdzić, iż najwięcej projektów realizowanych przez PSW w perspektywie finansowej 2007-2013 pochodzi z POKL oraz PORPW. W POIG oraz POIiŚ Priorytet XIII spośród szkół i uczelni wyższych beneficjentami są w głównej mierze uniwersytety. Należy ponadto stwierdzić, iż PSW im. Papieża Jana Pawła II jest uczelnią, która wśród PSW w Polsce aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych. W perspektywie finansowej 2007-2013 pozyskała fundusze na 18 projektów o łącznej kwocie dofinansowania ok. 55 mln PLN.
 • Rekord
  Wybrane zagadnienia prawa autorskiego w świadomości studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Hołownia, Patrycja ; Cyburt, Agnieszka
  Opracowanie ma na celu przybliżenie wybranych zagadnień prawa autorskiego, których znajomość ułatwia poprawne pod względem prawnym konstruowanie pracy, tak by nie zostały naruszone autorskie prawa osobiste i majątkowe twórcy. Niemniej jednak z uwagi na ograniczone ramy artykułu autorzy zaprezentowali jedynie cześć poglądów przedstawicieli doktryny gdyż liczba interpretacji dotyczących poruszanych zagadnień przekraczałaby przewidzianą objętość pracy. W artykule zastosowano metody analizy opisowej, natomiast próbę stanowili studenci pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów na kierunku Zarządzanie PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Dobór próby był zatem celowy.
 • Rekord
  Wizerunek Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w świetle wyników badań opinii studentów
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Zwolińska-Ligaj, Magdalena ; Kirczuk, Joanna
  Celem opracowania jest przedstawienie wyników badań nad wizerunkiem Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz podejmowanymi przez Uczelnię działaniami promocyjnymi na rzecz budowania wizerunku. W badaniach zrealizowanych na grupie 60 studentów Uczelni wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety.
 • Rekord
  Społeczna odpowiedzialność PWSZ na przykładzie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Pyra, Mariusz
  Społeczna odpowiedzialność biznesu to temat wielu opracowań naukowych i raportów. Biznes jest bowiem jednym z trzech filarów tworzących gospodarkę opartą na wiedzy. Dwa pozostałe to instytucje rządowo-samorządowe oraz środowisko szkolnictwa wyższego. Przedmiotem zainteresowania autora jest ostatni filar, a konkretniej państwowe wyższe szkolnictwo zawodowe. We współczesnym społeczeństwie szkoła wyższa jest jedną z podstawowych, konstytutywnych instytucji społecznych, wręcz decydującą o społecznym rozwoju. Szkołę można ujmować z różnych punktów widzenia. W pracy podjęto próbę poszukiwań odpowiedzi na pytanie o zasadnicze funkcje społeczne pełnione przez szkołę, a także o realizację idei społecznej odpowiedzialności przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Można stwierdzić, że nowoczesna uczelnia zawodowa to taka, która poszukuje systemu wartości zbudowanego wokół społecznej odpowiedzialności. Taka uczelnia, aby stała się organizacją służącą otoczeniu musi pozytywnie, ale nie bezkrytycznie, odpowiadać na oczekiwania interesariuszy. Natomiast stopień realizacji tych oczekiwań jest miarą jej społecznej odpowiedzialności.
 • Rekord
  Państwowe wyższe szkoły zawodowe jako element systemu szkolnictwa wyższego
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Pyra, Mariusz
  Szkolnictwo wyższe w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów życia społecznego. W ciągu dwudziestu ostatnich lat przeszło ono znaczne ilościowe oraz instytucjonalne przemiany. Dotyczy to również specy􀏐icznego publicznego sektora edukacji – państwowych wyższych szkół zawodowych. Aktualnie funkcjonuje w Polsce 36 takich podmiotów edukacyjnych, które powstały zwłaszcza w miastach, które utraciły charakter stolicy województwa. Celem artykułu jest historyczne przedstawienie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, a także architektury państwowej wyższej szkoły zawodowej, która jest już od 15 lat obecna na rynku usług edukacyjnych. Podstawową tezą pracy jest stwierdzenie, że państwowe wyższe szkoły zawodowe są istotną i integralną częścią całego publicznego sektora szkolnictwa wyższego w Polsce, w którym istnieją dwa rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego: tradycyjne uniwersytety o orientacji akademickiej oraz szkoły wyższe o orientacji zawodowej. Przedstawiono także opis pozycji ustrojowej uczelni zawodowej jako instytucji sektora wiedzy. Zarysowane zostały również silne i słabe strony, szanse i zagrożenia szkół wyższych, pokazując jednocześnie wybrane dane dotyczące państwowego wyższego szkolnictwa zawodowego na tle całego szkolnictwa wyższego w Polsce.