Książki/rozdziały (WNE)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 118
 • Rekord
  Realizacja opieki farmaceutycznej w warunkach pandemii COVID-19 – uwarunkowania organizacyjno-prawne
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023) Żak, Konrad
  Sprawowanie opieki farmaceutycznej w warunkach pandemii COVID-19 stanowi duże wyzwanie dla organu prowadzącego aptekę z uwagi na występowanie ograniczeń organizacyjno-prawnych, utrudniających proces implementacyjny. Opieka farmaceutyczna, jako podstawowe dla realizacji społecznej misji apteki świadczenie zdrowotne, zwiększa rolę farmaceuty w procesie zarządzania farmakoterapią pacjenta powodując, że zaczyna on być traktowany jako profesjonalista medyczny, a nie tylko „lekopodawca”. Upodmiotowienie roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia publicznego może przyczynić się do zwiększenia efektywności zarządzania farmakoterapią pod warunkiem, że proces implementacji opieki farmaceutycznej będzie miał powszechny charakter. Wymaga to jednak stworzenia dogodnych warunków organizacyjno- -prawnych i powiązanie świadczenia opieki farmaceutycznej z systemem refundacji z budżetu państwa. Celem pracy jest przedstawienie uwarunkowań organizacyjno-prawnych determinujących efektywną realizację opieki farmaceutycznej w praktyce aptecznej w warunkach pandemicznych i postpandemicznych. Pozwalają one określić zakres czynności dostosowawczych, które powinien podjąć organ prowadzący aptekę, aby ułatwić farmaceutom wykonywanie ich prospołecznej misji, realizowanej w ramach systemu ochrony zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia pacjenta.
 • Rekord
  Uregulowania prawne pracy zdalnej
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023) Wieliczuk, Aneta
  Niniejsza praca porusza problematykę instytucji pracy zdalnej, która została wprowadzona do kodeksu pracy na mocy Ustawy z dnia 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Przepisy pracy zdalnej w dużej mierze opierają się na uchylonych już kodeksowych regulacjach dotyczących telepracy. W związku z poruszanym tematem pracy przedstawiono ustawową definicję pracy zdalnej oraz dokonano analizy elementów składających się na tę definicję. Następnie przedstawiono oraz omówiono tryby wprowadzenia pracy zdalnej oraz kwestię ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej. Ponadto, zwrócono uwagę, iż mimo, że pracownik wykonujący pracę zdalną, świadczy swoje obowiązki w miejscu przez siebie wskazanym, które zazwyczaj mieści się poza zakładem pracy, to jednak nie zwalania to pracodawcy z obowiązku zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W pracy poruszono także kwestię przeprowadzenia przez pracodawcę kontroli w miejscu świadczenia pracy zdalnej. W zakończeniu rozdziału przedstawiono założenia okazjonalnej pracy zdalnej, podkreślając, iż z racji jej incydentalnego charakteru, większość przepisów regulujących pracę zdalną nie ma zastosowania do tej formy świadczenia pracy zdalnej. Rozważania na temat niniejszej pracy zostały oparte na analizie aktów prawnych, dorobku doktryny oraz orzecznictwa sądowego.
 • Rekord
  Cyfryzacja usług jako efekt pandemii COVID-19
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023) Kamiński, Jacek
  W opracowaniu podjęto próbę wyjaśnienia dlaczego pandemia COVID-19 stała się czynnikiem przyśpieszającym cyfryzację gospodarki, odnosząc rozważania do pandemicznych doświadczeń sektora usług. Zwrócono uwagę na rolę i właściwości usług, charakter tworzenia wartości w usługach, zapotrzebowanie na informacje organizacji usługowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa usług w czasie pandemii COVID-19. Wskazano, że usługi, ze względu na interaktywny charakter tworzenia wartości oraz znaczne zapotrzebowanie na informacje, są sektorem szczególnie podatnym na cyfryzację, która przyśpieszyła w okresie pandemii COVID- 19, co nastapiło ze wzgledu na konieczność zastosowania rozdzielczości usług ze względów bezpieczeństwa.
 • Rekord
  Rozwój e-gospodarki wobec wyzwań pandemii COVID-19
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023) Siedlecka, Agnieszka ; Guzal-Dec, Danuta ; Żurakowska-Sawa, Joanna
  Poruszane w monografii problemy funkcjonowania e-gospodarki analizowane są w różnych układach przestrzennych, tak w ujęciu globalnym, europejskim i krajowym, jak i sektorowym oraz branżowym. Układ szczegółowy podejmowanych problemów badawczych obejmuje w kolejnych rozdziałach monografii następujące kwestie: cyfryzacja usług jako efekt pandemii COVID-19, wyzwania pracy zdalnej i e-learningu w obliczu COVID-19, rozwój e-commerce jako efekt pandemii COVID-19, wyzwania wprowadzenia i funkcjonowania pieniądza cyfrowego banku centralnego w Polsce, cyfryzacja podatków, wybrane aspekty finansowe funkcjonowania przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19, nowe rozwiązania w aspekcie realizacji opieki farmaceutycznej w warunkach pandemii COVID-19. Monografia, którą oddajemy do rąk Czytelników jest efektem dorobku naukowego, wymiany doświadczeń praktycznych oraz poglądów dotyczących wyzwań związanych z oddziaływaniem pandemii COVID-19 na rozwój e-gospodarki prezentowanych podczas konferencji pt. „Rozwój e-gospodarki wobec wyzwań pandemii COVID-19”, zorganizowanej 22 czerwca 2023 r. przez Wydział Nauk Ekonomicznych Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II.
 • Rekord
  Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na ruch turystyczny w polskich parkach narodowych
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023) Zbucki, Łukasz
  Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wraz z jej konsekwencjami, stała się tematem licznych badań na różnych polach naukowych, włączając w to również turystykę. Przeprowadzone i zaprezentowane w niniejszej pracy badania, bazujące na pozyskaniu danych opartych na biernym pozycjonowaniu abonentów względem sieci anten telekomunikacyjnych, należą do rzadko prowadzonych w Polsce. Dane te pozwoliły na analizę ruchu turystycznego na terenie wybranych polskich parków narodowych i ich okolic. Dzięki przeanalizowanym milionom rekordów oraz dwuletniemu okresowi obserwacji możliwa była ocena różnych aspektów ruchu turystycznego, mimo szybko zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej oraz wprowadzonych obostrzeń.