Metodyka pisania pracy licencjackiej i magisterskiej (kierunek: bezpieczeństwo narodowe). Wydanie II

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Sabak, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Przeprowadzenie badań naukowych i sporządzenie opracowania zwartego jest dla Studentów trudnym wyzwaniem, w szczególności dla tych, którzy po raz pierwszy muszą zmierzyć się z tym niełatwym zadaniem. Wydanie pierwsze pozycji Metodyka pisania pracy licencjackiej i magisterskiej to opracowanie o charakterze metodycznym, którego celem było dostarczenie Studentom podstawowej wiedzy pozwalającej nabyć umiejętności przygotowania ww. prac, przez które należy rozumieć organizacyjną warstwę metodologicznego przeprowadzenia badań naukowych oraz formalno-organizacyjną warstwę technicznego pisania pracy dyplomowej. W tej kwestii publikacja miała być swego rodzaju narzędziem umożliwiającym konstruowanie pracy i nadanie jej odpowiedniej formy wynikającej z unormowań prawnych, norm publicystyki naukowej oraz dyrektyw władz uczelni. Prezentowała wymagania i standardy, jakie są stawiane większości prac dyplomowych, co sprawiło, że zawarty w opracowaniu materiał miał być także przydatny przy pisaniu prac na innych kierunkach. Struktura nowego opracowania, podobnie jak pierwszego wydania, podporządkowana została celowi, tzn. zawiera fragmenty poświęcone następującym zagadnieniom: formalnym wymogom opracowań kończących studia I i II stopnia wynikającym z dokumentu: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; nauce, metodom, technikom i narzędziom badawczym (ten rozdział, ze względu na przypisywanie dużej wagi badaniom empirycznym, został uzupełniony oraz rozbudowany o nowy podrozdział: Dobór próby badawczej z populacji); procesowi prowadzenia badań naukowych; strukturze pracy licencjackiej i magisterskiej; technicznym wymogom opracowania zwartego oraz najważniejszym zasadom pracy pisarskiej i redakcyjnej.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie