Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy transgranicznej

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Dąbrowski, Dominik
Zbucki, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Trafiająca do rąk Czytelnika publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Została przygotowana przy udziale pracowników naukowych reprezentujących różne ośrodki akademickie. Stanowi zbiór opracowań dotyczących roli euroregionów w kształtowaniu współpracy oraz integracji europejskiej, wpływu europejskich destynacji transgranicznych na perspektywy rozwoju turystyki. W publikacji znalazły się też opracowania poświęcone transgranicznemu współdziałaniu w domenie bezpieczeństwa publicznego i wpływowi obsługi granicznej na rozwój turystyki oraz znaczeniu formacji mundurowych w zapewnieniu porządku służącego ożywieniu społeczno-gospodarczemu usytuowanych przygranicznie obszarów. W dalszej części monografii zwrócono uwagę na prawno-administracyjne uwarunkowania współpracy międzynarodowej samorządów terytorialnych oraz omówiono przykłady współpracy transgranicznej, dla której reprezentatywne są Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa na pograniczu Polski i Ukrainy, uwypuklono również formy wieloetnicznej pomocy społecznej na obszarach największych ośrodków miejskich Euroregionu Karpackiego. Istotnymi zagadnieniami poruszonymi w niemniejszej monografii są: ryzyko w turystyce europejskiej i metody jego asekuracji, system poradnictwa konsumenckiego, który jest czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo konsumentów, a także wpływ działań inwestycyjnych i doskonalenia jakości usług na ilość klientów w przedsiębiorstwie turystyki wodnej. Różnorodność podjętych zagadnień niewątpliwie wzbogaca wiedzę na temat aktualnych problemów transgranicznych. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w monografii przykłady staną się inspiracją do podejmowania kolejnych działań – tak pragmatycznych, jak i naukowych – oraz do nawiązywania wielowymiarowej współpracy sąsiadujących ze sobą państw i regionów
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie