Diagnosis, rehabilitation and education of children with cerebral palsy according to the concept of Conductive Education Diagnoza, rehabilitacja i edukacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w koncepcji Nauczania Kierowanego

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Wyrzykowska-Koda, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
It is estimated that ca. 60 thousand children are affected with CP In Poland. Due to the complexity, variety of symptoms and varying degrees of severity as well as multiplicity of coexisting disorders, it is necessary to surround every child suffering from CP with an appropriate complex care. Among many methods of improvement Conductive Education adopts a holistic approach to disabled children and their families by integrating therapeutical activities, with social and educational as well. It is a complete, multilateral response to the needs of children with CP. Multilateral diagnosis, along with the improvement of motor functions combined with simultaneous intellectual development and social life brings visible results. Description of multilateral diagnosis, education, rehabilitation, with a special regard to motor therapy in the concept of Conductive Education is the subject of this paper.
Szacuje się że w Polsce jest około 60 tysięcy dzieci dotkniętych dziecięcym porażeniem mózgowym. Ze względu na złożoność, różnorodność objawów i różny stopień ich nasilenia, a także wielość współistniejących zaburzeń konieczne staje się objęcie każdego dziecka odpowiednią kompleksową pomocą. Wśród wielu metod usprawniania System Nauczania Kierowanego przyjmując holistyczne podejście do dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny integruje działania rehabilitacyjno-edukacyjno-społeczne. Stanowi pełną, wieloprofilową odpowiedź na potrzeby dziecka z mpd. Wielprofilowa diagnoza, usprawnianie funkcji ruchowych połączone z jednoczesnym rozwojem intelektualnym i społecznym przynosi widoczne efekty. Opis wieloprofilowej diagnozy, edukacji, rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem usprawniania ruchowego w koncepcji Nauczania Kierowanego jest przedmiotem prezentowanego artykułu.
Opis
Słowa kluczowe
Child Cerebral Palsy, The System of Conductive Education, multilateral diagnosis, improvement, rehabilitation, dziecięce porażenie mózgowe, System Nauczania Kierowanego, wieloprofilowa diagnoza, usprawnianie, rehabilitacja
Cytowanie