Społeczne organizacje ratownicze w zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego na przykładzie Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie bialskim

Miniatura obrazu
Data
2019
Autorzy
Stafaniuk, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Celem artykułu było ukazanie roli organizacji pozarządowych w zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego na przykładzie Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie bialskim. W artykule autorka opisała czym są organizacje pozarządowe oraz jakie zadania realizują na rzecz zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa powszechnego. Ochotnicza Straż Pożarna to najbardziej liczna organizacja pozarządowa w powiecie, która we współpracy z Państwową Strażą Pożarną likwiduje zagrożenia spowodowane działaniem sił natury, jak również wynikających z działalności człowieka.
The purpose of the article was to show the role of NGOs in ensuring universal security on the example of Volunteer Fire Brigades in the Bialski poviat. In the article, the author described what NGOs are and what tasks they carry out to ensure broadly understood security, including universal security. The Volunteer Fire Brigade is the most numerous non-governmental organization in the poviat which, in cooperation with the State Fire Brigade, eliminates threats caused by natural forces as well as those resulting from human activities.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo, Ochotnicza Straż Pożarna, potencjał, służby, zagrożenie, security, Volunteer Fire Department, potential, security, threat
Cytowanie