Wybrane zagrożenia małoletnich użytkowników cyberprzestrzeni

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Zarośla, Martyna
Nowicka, Julia
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Opracowanie zawiera opis zgłoszeń i incydentów rejestrowanych przez portale instytucji powołanych do monitorowania, analizy i pomocy w obszarze kontaktu małoletnich z zagrożeniami dostępnymi w sieci. Wymieniając najczęstsze w ostatnich latach kategorie incydentów i zgłoszeń znaczną uwagę poświęcono zjawisku określanemu jako seksting (dobrowolny i wymuszony). W śród wielu zagrożeń odniesiono się również do licznie występujących treści promujących działania autodestrukcyjne, propagowania narkotyków i środków odurzających, stosowania mowy nienawiści (tzw. hejt) czy działań wskazujących na ksenofobię i rasizm. W opracowaniu skoncentrowano się na problematyce technik psychomanipulacji wykorzystywanych przeciwko dzieciom i młodzieży w Internecie, jednak z uwagi na rozpiętość przedmiotową analizy zawężono do wybranych zagadnień.
The study contains a description of reports and incidents registered by the portals of institutions established to monitor, analyze and help in the area of minors’ contact with online threats. By listing the most frequent categories of incidents and reports in recent years, considerable attention has been paid to the phenomenon known as sexting (voluntary and forced). Among the many threats, reference was also made to the numerous content promoting self-destructive activities, promoting drugs and intoxicating substances, the use of hate speech (hate speech) or activities indicating xenophobia and racism. The study focuses on the issues of psychomanipulation techniques used against children and adolescents on the Internet, however, due to the scope of the subject matter, the analysis was narrowed down to selected issues.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo, cyberprzestrzeń, Internet, seksting, zagrożenia, security, cyberspace, sexting, threats
Cytowanie