Hippotherapy as a type of effective (self)rehabilitation among visually impaired children Hipoterapia jako forma skutecznej (auto)rehabilitacji dzieci z wadą wzroku

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Sakowicz-Boboryko, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
The specificity of hippotherapy, as one of the alternative methods supporting the development of disabled children (in the study of visually impaired children), stems from moving beyond standard, conventional, cut and dried ways of interactive rehabilitation. While respecting the principle of subjectivity, personalization and integration it seeks to create proper conditions and circumstances for activation of the process of self-rehabilitation to take place – where children actively engage in the process of rehabilitation, learn responsibility for themselves and their own actions – and become co-creators of their own development. The key to active participation in hippotherapy – as studies suggest - is personal intrinsic motivation for participating in this process. The aim of this study was to diagnose the relationship that exists between the motivation of children with disabilities that participate in hippotherapy and the effective results of these activities (in the cognitive, social and physical areas).
Specyfiką hipoterapii jako jednej z alternatywnych metod wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych (w badaniach dzieci z wadą wzroku) jest wyjście poza utrwalone, konwencjonalne, schematycznie powielane sposoby oddziaływań rehabilitacyjnych. Przy respektowaniu zasady podmiotowości, personalizacji i integracji dąży się do tworzenia takich warunków i sytuacji, w wyniku których następuje uruchomienie mechanizmu autorehabilitacji – dzieci aktywnie włączają się w proces rehabilitacji, uczą się odpowiedzialności za siebie oraz własne działania – stają się współkreatorami własnego rozwoju. Kluczem do aktywnego udziału w hipoterapii – jak wykazały badania - jest ich wewnętrzna motywacja do uczestniczenia w tym procesie. Celem badań była próba zdiagnozowania związku, jaki zachodzi między motywacją dzieci niepełnosprawnych do uczestnictwa w hipoterapii a efektami uzyskiwanymi w wyniku tych zajęć (w sferze poznawczej, społecznej i fizycznej).
Opis
Słowa kluczowe
visually impaired person, hippotherapy, self-rehabilitation, motivation, osoba z wadą wzroku, hipoterapia, autorehabilitacja, motywacja
Cytowanie