Kierunki sukcesji wtórnej na gruntach porolnych Podkarpacia

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Sawicka, Barbara
Binkowicz, Bernard
Krochmal-Marczak, Barbara
Bienia, Bernadetta
Borkowska, Halina
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Zaprzestanie produkcji rolniczej i opuszczanie gruntów porolnych ma zasadniczy wpływ na kształtowanie krajobrazu Podkarpacia. Wkraczanie na opuszczone grunty innych gatunków roślin określane jest, jako sukcesja wtórna, w wyniku, której powstaje docelowe zbiorowisko roślinne. Określono szybkość i kierunki przemian zachodzących w zbiorowiskach roślinnych na opuszczonych gruntach porolnych. Podstawową metodą badań było zdjęcie fitosocjologiczne. Na gruntach porolnych położonych w pobliżu lasów następują kolejne stadia sukcesji wtórnej, zmierzającej w kierunku lasu liściastego, zaś na gruntach oddalonych od naturalnych zbiorowisk leśnych zachodzące przemiany i dynamika roślinności były prawie niewidoczne. Grunty nieużytkowane rolniczo, z dominacją gatunków trawiastych, mogą stanowić trwały składnik krajobrazu porolnego, a ich stopień różnorodności gatunkowej jest uzależniony od charakteru i składu gatunkowego sąsiadujących zbiorowisk roślinnych. Zarządzanie tymi gruntami w celu integracji nowych środowisk do współczesnego krajobrazu rolniczego, może polegać na ponownym zalesianiu, regeneracji łąk, pastwisk, bądź ich zaliczeniu do użytków ekologicznych.
Opis
Słowa kluczowe
sukcesja wtórna, grunty porolne, kształtowanie krajobrazu, zbiorowiska roślinne
Cytowanie