TUR syndrome - pathophysiology, symptoms, diagnosis and treatment Zespół poresekcyjny (TUR syndrom) - patofi zjologia, objawy, diagnostyka i leczenie

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Kacik, Dariusz
Kisiel, Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Transurethral resection syndrome (TUR syndrome) is a rare but serious complication of endoscopic procedures. The underlying cause of its occurrence is unpredictable absorption into the bloodstream of the patient irrigating liquid, which is used to ensure good visibility of the operating field. The main symptoms are connected with cardiovascular disorders (hypo-and hyperkinetics) as well as respiratory system and central nervous system disorders. Fully symptomatic resection syndrome is lifethreatening. The development of endoscopic techniques in urology, gynecology, orthopedics using irrigation fl uids has led to greater attention to the problem of resection syndrome. As has been shown that the greatest risk of this complication are loaded with transurethral resection of bladder tumors (TURT-Trans Urethral Resection Tumoris) and prostate (TURP Trans Urethral Resection Prostate), described as transurethral resection (TUR syndrome)and as the effect it has become a multidisciplinary problem. Causal and symptomatic treatment is conducted by a surgical physician specialist in close cooperation with the anesthesia. Knowing the exact etiopathogenesis particular emphasis should be put on minimizing the risk of its occurrence. The use of laser techniques, bipolar electrical systems, osmotic lavage fluid and continuous improvement of surgical techniques should be used to lower the risk.
Zespół resekcji przezcewkowej (TUR syndrom) stanowi rzadkie, ale bardzo poważne powikłanie zabiegów endoskopowych z wykorzystaniem płynów płuczących. Podłożem jego wystąpienia jest niekontrolowane wchłanianie płynu płuczącego, służącego zapewnieniu dobrej widoczności pola operacyjnego. Główne objawy dotyczą układu sercowo-naczyniowego (hipo- i hiperkinetyka), układu oddechowego oraz centralnego układu nerwowego. Pełnoobjawowy zespół poresekcyjny stanowi zagrożenie dla życia pacjenta. Rozwój technik endoskopowych w urologii, ginekologii, ortopedii z użyciem irygacji, doprowadził do zwrócenia większej uwagi na problem zespołu poresekcyjnego. Ponieważ wykazano, że największym ryzykiem wystąpienia tego powikłania obciążone są zabiegi resekcji przezcewkowej nowotworów pęcherza (TURT- Trans Urethral Resection Tumoris) i prostaty (TURPTrans Urethral Resection Prostate), określono go nazwą zespołu resekcji przezcewkowej (TUR syndrom). Stał się on problemem multidyscyplinarnym. Leczenie zespołu jest przyczynowe i objawowe, a prowadzone jest przez lekarza specjalności zabiegowej w ścisłej współpracy z zespołem anestezjologicznym. Znając dokładnie etiopatogenezę zespołu należ położyć szczególnie nacisk na działania minimalizujące ryzyko jego wystąpienia. Temu ma służyć wykorzystanie technik laserowych, bipolarnych obwodów elektrycznych, osmotycznych płynów płuczących oraz ciągłe doskonalenie technik zabiegowych.
Opis
Słowa kluczowe
resection syndrome, water intoxication, irrigation fluids, zespół poresekcyjny, zatrucie wodne, płyn płuczący,
Cytowanie