Bezpieczeństwo wykonywania lotów Safety in the airport

Miniatura obrazu
Data
2021
Autorzy
Piskor, Zbigniew
Wyrębek, Henryk
Krysiński, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W dobie XXI wieku widzimy jak ważną rzeczą jest zachowanie wszelkich procedur bezpieczeństwa od pracownika ochrony, pilota, kontrolerów lotów, służb lotniskowych do Prezesa zarządzającego a zarazem osoby odpowiedzialnej za całość komunikacji na danym lotnisku i otoczeniu w powietrzu tak i na ziemi. Certyfikaty wydawane przez Władzę Lotniczą dotyczą wszystkich komórek w schemacie organizacyjnym działalności lotniczej lotniska. Pomimo powrotu pandemii Sars Covid-19 pasażerowie chcą podróżować. Blokady zaczynają się w poszczególnych krajach w postaci kwarantanny i specjalistycznych badań poprzez wymazy czy też inne testy. Mimo tak silnego wyhamowania w przewozach pasażerskich przewozy cargo stale wzrastają. Linie lotnicze liczą straty. Robią dogłębną analizę floty samolotów a także personelu zatrudnionego. Rozważają nowe destynacje w siatkach połączeń. Wycofują z eksploatacji stare samoloty w tym samoloty B747, A380. Wysyłają na emeryturę stary personel. Ulega też zmianom kontrola bezpieczeństwa na lotniskach. Inspekcja bezpieczeństwa realizowana jest dla potwierdzenia bezpieczeństwa pasażerów i personelu obsługującego w porcie lotniczym poprzez mierzenie temperatury oraz podpisywanie oświadczeń, że nie miało się styczności z osoba chorą na Cowid. Dlatego odpowiednie przygotowanie się pasażera do kontroli ułatwi jej sprawne i szybkie wykonanie. Listę przedmiotów, jakie pasażer może zabrać ze sobą jasno i czytelnie są opisane na stronie władzy lotniczej a także na stronach linii lotniczych, biur turystycznych. Wszystko to wykonuje się dla zagwarantowania najwyższych standardów bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.
In the twenty-first century, we can see how important it is to maintain all safety procedures, from a security guard, pilot, air traffic controllers, airport services to the Managing President and at the same time the person responsible for all communications at a given airport and surrounding air and on the ground. The certificates issued by the Aviation Authority apply to all cells in the organizational chart of the airport’s aviation activities. Despite the return of the Sars Covid - 19 pandemic, passengers want to travel. Blockades begin in individual countries in the form of quarantine and specialized examinations through swabs or other tests. Despite such a strong slowdown in passenger transport, cargo transport continues to grow. Airlines are counting losses. They do an in-depth analysis of the aircraft fleet as well as the staff employed. They consider new destinations in connection networks. Old planes and B747 and A380 planes are being withdrawn from service. They’re retiring old staff. Security control at airports is also changing. Security control is carried out to ensure the safety of passengers and operating staff at the airport by measuring the temperature and signing statements that you have not had contact with a person suffering from Cowid. Therefore, proper preparation of the passenger for the inspection will facilitate its efficient and quick execution. The list of items that a passenger can take with him is clearly and legibly described on the website of the aviation authority as well as on the websites of airlines and tourist offices. All this is done to guarantee the highest safety standards in air transport.
Opis
Słowa kluczowe
kontrola, lotnisko, procedury, radar, zagrożenie, control, airport, procedures, radio, threat
Cytowanie