Pogłowie krów mlecznych i produkcja mleka w województwie lubelskim w latach 2003-2012

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Samaruk, Anna
Jagnicka, Joanna
Kramek, Szymon
Kocira, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Przeprowadzono analizę pogłowia krów mlecznych i produkcji mleka w celu przedstawienia zmian jakie zaszły w okresie limitowania produkcji. Do analizy wykorzystano dane zawarte w Banku Danych Lokalnych GUS: stan pogłowia krów mlecznych, produkcję mleka krowiego, liczbę gospodarstw rolnych, średnią cenę mleka w latach 2003-2012 w odniesieniu do kraju i województwa lubelskiego. Zaobserwowano tendencję spadkową pogłowia krów mlecznych w kraju i w województwie lubelskim. W 2012 roku pogłowie krów mlecznych w województwie było o 38% mniejsze niż w 2003 r., w kraju spadek ten wynosił 17%. Spadek liczby krów w badanym województwie spowodował zmniejszenie produkcji mleka o 23,3% mimo wzrostu średniej wydajności mlecznej od krowy. Średnia cena mleka w Polsce wzrosła z 0,72 zł do 1,20 zł, ale w województwie lubelskim była ona niższa od średniej krajowej. W województwie lubelskim następuje powolne i ciągłe ograniczanie liczebności krów mlecznych oraz produkcji mleka, a w skali kraju mimo spadku pogłowia krów następuje wzrost produkcji mleka. Niższa średnia cena mleka w analizowanym województwie może przyczyniać się do zmniejszania opłacalności produkcji mleka i zaniechania tego typu działalności.
Opis
Słowa kluczowe
cena mleka, pogłowie krów, produkcja mleka, wydajność mleczna
Cytowanie