Destynacje transgraniczne w Europie – identyfikacja, klasyfikacja i perspektywy rozwoju

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Studzieniecki, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Przedmiotem badań podjętych w opracowaniu są destynacje transgraniczne. Celem teoretycznym pracy jest identyfikacja ich atrybutów oraz opracowanie klasyfikacji porządkującej. Celem praktycznym jest wskazanie perspektyw rozwoju destynacji transgranicznych. Na potrzeby pracy zostały przeprowadzone studia literaturowe. Uzupełnione zostały one analizą źródeł wtórnych. Z wykorzystaniem metody indukcyjnej wyodrębniono trzy typy destynacji, to jest destynacje punktowe, linearne i przestrzenne. Za destynacje punktowe uznać można trójstyki, szczyty górskie a także skrajne punkty graniczne danego państwa. Destynacjami linearnymi są granice państwowe, które w układzie dwuwymiarowym są liniami. Z kolei destynacjami przestrzennymi są obiekty (np. hotel, restauracja, biblioteka) oraz obszary (np. euroregiony, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, makroregiony UE). Badania wykazały, że granice są atrakcjami turystycznymi na bazie których kreuje się unikalne destynacje turystyczne. Problem destynacji transgranicznych jest w literaturze dopiero rozpoznawany i wymaga dalszych badań naukowych.
Cross-border destinations are the research problem undertaken in the study. The purpose of the work is to identify their attributes and develop ordering typology. An additional goal is to analyse perspectives of cross-border destinations’ development. Literature studies were carried out for the purpose of this work. They were supplemented with an analysis of secondary sources. Using the induction method, three types of destinations were distinguished, i.e. point, linear and spatial destinations. Tripoints. mountain peaks, and furthest points on the borders of a give country can be considered point destinations. Linear destinations are state borders, which are lines in two-dimensional space. In turn, spatial destinations can function as objects (e.g. hotel, restaurant, library) and areas (e. g. Euroregions, European Groupings of Territorial Cooperation, EU macroregions). Studies have shown that borders are tourist attractions on the basis of which unique tourist destinations are created. The problem of cross-border destinations is being recognized in the literature and requires further scientific research.
Opis
Słowa kluczowe
organizacja, promocja, destynacja transgraniczna, turystyka, organization, promotion, destination, cross-border, tourism
Cytowanie