Zagrożenia bezpieczeństwa państwa

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Piskor, Zbigniew
Wyrębek, Henryk
Zakrzewski, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Współczesne środowisko międzynarodowego bezpieczeństwa ma nowy charakter zagrożeń. Zagrożenia te znane są ludzkości od wielu lat. Jednak kwestią zasadniczą jest ich wzajemne wzmacnianie się i nowy wymiar w dobie globalizacji. Postęp technologiczny to nie tylko większy komfort życia, możliwość szybkiego przemieszczenia się czy powszechny, w krajach rozwiniętych, dostęp do medycyny. Nowe technologie, procesy produkcyjne, a także nowe i wciąż zmieniające się wyzwania stawiane przed człowiekiem stwarzają również nieznane dotąd zagrożenia. Obok zagrożeń technicznych coraz większe znaczenie mają także zagrożenia społeczne.
The contemporary international security environment has a new nature of threats. These threats have been known to mankind for many years. However, the key issue is their mutual reinforcement and a new dimension in the age of globalization. Technological progress is not only about greater comfort of life, the ability to move quickly or universal, in developed countries, access to medicine. New technologies, production processes, as well as new and ever-changing challenges faced by humans also pose so far unknown threats. Apart from technical threats, social threats are also becoming more and more important.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo, charakter, człowiek, konflikty, pokój, security, character, human, conflicts, peace
Cytowanie