Komunikacja strategiczna jako domena działań sił zbrojnych w aspekcie bezpieczeństwa państwa

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Wojtas, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W opracowaniu wskazano rolę komunikacji strategicznej w aspekcie bezpieczeństwa państwa. Opisano w jaki sposób komunikacja postrzegana jest na poziomie strategicznym w NATO oraz jak na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wykorzystywano komunikację do osiągania militarnych i niemilitarnych celów. Opisano charakter dzisiejszego środowiska informacyjnego oraz wskazano narzędzia niezbędne do właściwego wykorzystania potencjału komunikacji Polsce. Pokazano także rolę Sił Zbrojnych RP w procesie komunikowania ze społeczeństwem i konieczność podjęcia konkretnych kroków do wypełnienia założeń najnowszej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.
The study indicates the role of strategic communications in the aspect of state security. It describes how communication is perceived at the strategic level in NATO and how communication has been used to achieve military and non-military goals over the past two decades. The nature of today’s information environment was described and the tools necessary to properly use the communication potential in Poland were indicated. It also shows the role of the Polish Armed Forces in the process of communicating with the society and the need to take specific steps to fulfill the assumptions of the latest National Security Strategy.
Opis
Słowa kluczowe
gotowość, komunikacja, operacje, poziom, strategiczna, readiness, communication, operations, level, strategic
Cytowanie