Creativity of persons with impaired eyesight as a therapeutic process Twórczość osób z dysfunkcją narządu wzroku jako proces terapeutyczny

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Bilewicz, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Creative work of persons with disabilities has therapeutic functions. Reception of art and its practical implementation gives an opportunity to express oneself, raises the value of one’s own person, allows self-acceptance, and establishes contact with the social world. People who are blind and visually impaired, through art express their emotions, proving their outstanding abilities. Also, artistic creation gives a sense of power and agency, and is an important prerequisite for success on the road to selfrealization. This paper shows the value of the arts for people with reduced vision and its compensatory role in psychological and social development of disabled persons. It also indicates directions of therapeutic interventions through art.
Twórczość osób niepełnosprawnych pełni funkcje terapeutyczne. Odbiór sztuki jak i jej praktyczna realizacja daje możliwość wyrażania siebie, podnosi wartość własnej osoby, umożliwia samoakceptację i kontakt ze światem społecznym. Osoby niewidome i słabo widzące poprzez sztukę wyrażają swoje emocje, udowadniają swoje ponadprzeciętne możliwości. Tworzenie daje również poczucie mocy i sprawstwa oraz stanowi ważny warunek sukcesu na drodze do samorealizacji. Niniejszy artykuł ukazuje wartość sztuki dla osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz jej kompensacyjne znaczenie dla rozwoju psychospołecznego człowieka niepełnosprawnego. Wskazuje ponadto kierunki oddziaływań terapeutycznych za pomocą sztuki.
Opis
Słowa kluczowe
creativity, disability, rehabilitation, art, self-acceptance, personality, needs, twórczość, niepełnosprawność, rehabilitacja, samoakceptacja, sztuka, potrzeby, osobowość
Cytowanie