Palestyńskie organizacje terrorystyczne a bezpieczeństwo państw Bliskiego Wschodu

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Gawroński, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono wpływ organizacji terrorystycznych na bezpieczeństwo Bliskiego Wschodu. Ukazano zakres pojęciowy dotyczący omawianego zagadnienia. W oparciu o literaturę przedmiotu ukazany został terroryzm oraz jego źródła wraz z typologią. Opisano również granice Bliskiego Wschodu, źródła terroryzmu oraz sytuację uchodźctwa w danym regionie wraz ze strukturami i działaniami terrorystów. Terroryzm, jaki panuje w regonie Bliskiego Wschodu został pokazany z perspektywy organizacji terrorystycznych. Terroryści podążając za swoimi wierzeniami, ideami zmuszają mieszkańców do ucieczki z regionu.
The study presents the impact of terrorist organizations on the security of the Middle East. The scope of the concepts related to the discussed issue was shown. Based on the literature on the subject, terrorism and its sources with typology are presented. The borders of the Middle East, the sources of terrorism and the situation of refugees in a given region, together with the structures and activities of terrorists, are also described. Terrorism that prevails in the Middle East region has been shown from the perspective of terrorist organizations. Terrorists, following their beliefs, force the inhabitants to flee the region.
Opis
Słowa kluczowe
aktywizacja, grupy, fundamentalizm, kalifat, organizacje, activation, group, fundamentalism, caliphate, organizations
Cytowanie