Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego współczesnego państwa

Miniatura obrazu
Data
2019
Autorzy
Kuhan, Sviatlana
Zazerskaya, Viktoryia
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W niniejszym opracowaniu Autorki przedstawiają rozważania dotyczące kształtowania bezpieczeństwa państwa, które jest i będzie bardzo ważne. Bezpieczeństwo państwa w ostatnich latach bardzo się zmieniło, poprzez zmiany jakie zaszły w Polsce jak również w Europie Środkowej i Wschodniej, powstały nowe uwarunkowania bezpieczeństwa. Państwo funkcjonuje w bliższym lub dalszym otoczeniu międzynarodowym mającym wpływ na tworzenie się i funkcjonowanie różnych uwarunkowań dotyczących bezpieczeństwa jak i gospodarki narodowej. Autorki zwracają uwagę na nieuniknione koszty społeczne kryzysu gospodarczego, przeprowadzanych głębokich reform rynkowych, a zwłaszcza bezrobocie, sprzyja szerzeniu się frustracji, rozprężenia, wzrostu przestępczości i innych patologicznych zjawisk społecznych. W tych warunkach może tworzyć się atmosfera sprzyjająca rozprzestrzenianiu się groźnych tendencji szowinistycznych lub nacjonalistycznych.
In this study, the authors present considerations regarding the shaping of state security, which is and will be very important. The security of the state in recent years has changed a lot, due to the changes that have taken place in Poland as well as in Central and Eastern Europe, new security conditions have arisen. The state operates in a closer or further international environment that has an impact on the creation and functioning of various conditions regarding security and the national economy. The authors draw attention to the inevitable social costs of the economic crisis, conducted deep market reforms, and especially unemployment, favors the spread of frustration, expansion, increase in crime and other pathological social phenomena. Under these conditions, an atmosphere favorable to the spread of dangerous chauvinist or nationalist tendencies may be created.
Opis
Słowa kluczowe
bezrobocie, ekonomia, koszty, kryzys, transformacja, unemployment, economics, costs, crisis, transformation
Cytowanie