Zmiany na regionalnym rynku pracy w Polsce w okresie pandemii COVID-19

Miniatura obrazu
Data
2021
Autorzy
Knapińska, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Przedmiotem opracowania jest spojrzenie na kształtowanie się zmian na regionalnych rynkach pracy w Polsce w okresie pandemii COVID-19. Celem opracowania jest wskazanie na kluczowe negatywne i pozytywne cechy sytuacji na regionalnych rynkach pracy, a także wskazanie ewentualnych przyszłych możliwości prowadzenia polityki rynku pracy w regionach i w skali kraju, by pojawiające się negatywne zjawiska na tym rynku pracy zwalczać. Okres badawczy obejmuje dane kwartalne od roku 2018 do I kwartału 2021 r., choć w odniesieniu do niektórych danych okres ten został nieco zmieniony. W opracowaniu wykorzystano analizę literatury ekonomicznej, metody analizy logicznej, przyczynowo- skutkowej, a ponadto posłużono się prostymi metodami statystyki opisowej, wykorzystując takie miary jak odchylenie standardowe, średnia arytmetyczna, czy współczynnik zmienności. Większość danych została przedstawiona w ujęciu 16 województw, utożsamiając pojęcie regionu z wyodrębnionymi w podziale administracyjnym Polski województwami. Wnioski z przeprowadzonych analiz zawarto w ostatniej części opracowania.
Opis
Słowa kluczowe
ekonomia, rynek pracy, regionalny rynek pracy
Cytowanie