Is progressive muscle relaxation effective in alleviating psychophysical disorders? Czy progresywna relaksacja mięśni jest skuteczna w łagodzeniu dolegliwości psychofizycznych?

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Boroń-Krupińska, Krystyna
Kulmatycki, Lesław
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Contemporary medicine requires holistic approach to the patient. The more and more attention is paid to involve patients in the process of alleviating symptoms, including psychological aspects of the disease. Conventional methods are supplemented with additional activities as becoming popular relaxation, both physical and mental. This paper covers 20 source materials on the application of this method in various fields of medicine. The objective of this paper is to evaluate the effectiveness of progressive muscle relaxation as an supplementary method in alleviating psychophysical disorders.
Współczesna medycyna wymaga holistycznego podejścia do pacjenta. Coraz powszechniejsze staje się angażowanie chorego w proces łagodzenia dolegliwości, z uwzględnieniem aspektów psychologicznych choroby. Konwencjonalne metody uzupełniane są o dodatkowe działania, m.in. progresywną relaksację mięśni wg Jacobsona. Poniższe opracowanie obejmuje 20 materiałów źródłowych, dotyczących zastosowania w/w metody w różnych dziedzinach medycyny. Celem pracy jest ocena skuteczności wspomnianej metody w dolegliwościach psychofizycznych.
Opis
Słowa kluczowe
progressive muscle relaxation, mental and physical disorder, progresywna relaksacja mięśni, dyskomfort psychofizyczny
Cytowanie