Postawy wobec prokreacji a więź małżeńska. Studium empiryczne z Duszpasterstwa Rodzin na podstawie badań małżonków w parafii Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Zajączkowski, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Niniejsza dysertacja składa się z dwóch części. Pierwszą stanowią dwa rozdziały omawiające badaną problematykę od strony teoretycznej. Pierwszy rozdział przedstawia nauczanie Kościoła katolickiego w zakresie postaw prokreacyjnych i ich oceny moralnej. Nauczanie to opiera się w dużej mierze na wyjaśnianiu terminu odpowiedzialnego i nieodpowiedzialnego rodzicielstwa. Ważne jest to, aby dostrzec w całości, a nie tylko w części, troskę Kościoła wyrażającą się w obronie objawionego w naturze zamysłu Stwórcy wobec ludzkiej płciowości i płodności. Drugi rozdział będzie zawierał charakterystykę pojęcia więzi małżeńskiej. Najpierw przedstawiona w nim będzie refleksja teologiczno-etyczna na temat więzi małżeńskiej. Następnie zagadnienie więzi małżeńskiej zostanie ukazane w perspektywie psychologicznej. Istotne jest ukazanie wielu aspektów omawianego terminu w celu unaocznienia, jak wiele czynników jest ważnych dla budowania i pielęgnowania wzajemnej więzi małżeńskiej. Jest to jednocześnie rozdział stanowiący wstęp i punkt wyjścia dla kolejnych rozdziałów pracy, które będą weryfikacją opisanych w nim założeń i teorii. Drugą część dysertacji stanowią cztery kolejne rozdziały, treściowo odpowiadające poszczególnym paragrafom drugiego rozdziału, czyli więzi ekonomiczno- środowiskowej, więzi rozumianej jako współodczuwanie, więzi postrzeganej jako współrozumienie oraz więzi budowanej przez współdziałanie małżonków. W rozdziałach tych zostaną przedstawione wyniki badań empirycznych i analiz statystycznych oraz zostanie podjęta próba ich interpretacji. Najważniejszym założeniem analizy zawartości źródeł empirycznych i ich interpretacji jest wpływ postawy wobec prokreacji na więź małżeńską badanych małżonków. W zakończeniu rozprawy znajdzie się natomiast podsumowanie wyników analiz szczegółowych wraz z konkretnymi wnioskami oraz sugestiami skierowanymi do duszpasterstwa rodzin, dla którego niniejsza dysertacja stanowić powinna skuteczną pomoc.
Opis
Słowa kluczowe
więź małżeńska, prokreacja, kościół katolicki
Cytowanie