Assessment of functional capacity in patients with dementia

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Guty, Edyta
Kozimala, Magdalena
Dziechciaż, Małgorzata
Balicka-Adamik, Luiza
Iłżecka, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Introduction. The physical performance is affected by many factors, health (systemic diseases, and organ) and socio-demographic characteristics (age, sex, education, place of residence). The aim of this study was to assess changes in functional capacity of patients with dementia-ranking, Psychogeriatrycznym hospitalized. The study used a method of diagnostic survey and measurement. The research was conducted in the Department of Psychiatry Psychogeriatrycznym Specialist Healthcare Team in Yaroslavl, in the period from October 2009 to February 2011. The study group consisted of 176 patients. Among the respondents were 112 women (63.64%) and 64 men (36.36%). Age of the patients ranged from 60 to 93 years. Results. Length of hospital stay of patients ranged from 49 to 174 days. There was a decrease in functional capacity hospitalized. Particularly noticeable is the drop in performance after a week of hospitalization (2,375). However, in subsequent measurements, and gradually increases at the end of achieving the result is similar to the origina. Conclusions. Functional effi ciency decreases with increasing severity of dementia. The reduction in functional results in the need to use third-party assistance in patient care conditions requires additional medical staff responsibilities.
Wstęp. Na sprawność funkcjonalną ma wpływ wiele czynników zdrowotnych(choroby układowe i narządowe) i społeczno-demografi cznych (wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania). Celem pracy była ocena zmian sprawności funkcjonalnej pacjentów z postawionym rozpoznaniem otępienia, hospitalizowanych na oddziale Psychogeriatrycznym. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i pomiar. Badania były prowadzone w Oddziale Psychogeriatrycznym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, w okresie od października 2009 do lutego 2011 roku. Grupę badawczą stanowiło 176 pacjentów. Wśród osób badanych było 112 kobiet (63,64%) i 64 mężczyzn (36,36%). Wiek badanych mieścił się w przedziale od 60 do 93 lat. Wyniki. Długość pobytu pacjentów w szpitalu wahał się od 49 do 174 dni. Zaobserwowano spadek sprawności funkcjonalnej u hospitalizowanych. Szczególnie widoczny jest spadek sprawności po tygodniu hospitalizacji (2,375). Natomiast w kolejnych pomiarach stopniowo wzrasta i na koniec osiągania wynik zbliżony do początkowego. Wnioski. Sprawność funkcjonalna spada wraz ze wzrostem zaawansowania otępienia. Obniżenie sprawności funkcjonalnej skutkuje koniecznością korzystania z pomocy osób trzecich a w warunkach opieki stacjonarnej nakłada na personel medyczny dodatkowe obowiązki.
Opis
Słowa kluczowe
dementia, functional efficiency, otępienie, sprawność funkcjonalna
Cytowanie