Efficiency of shock wave therapy in patients with “tennis elbow” - preliminary study Ocena skuteczności fali uderzeniowej u pacjentów z ,,łokciem tenisisty” - doniesienie wstępne

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Jakubów, Piotr
Kuryliszyn-Moskal, Anna
Przegalińsk, Marcin
Dakowicz, Agnieszka
Konarzewski, Paweł
Niewiński, Andrzej
Snarska, Katarzyna Krystyna
Ślifirczyk, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
The increase in the number of patients with chronic pain of lateral elbow region (“tennis elbow”) has been observed in recent years. The aim of the study was to evaluate the efficiency of extracorporeal shock wave therapy in treatment of patients with “tennis elbow”. The examination embraced 10 patients with recognized “tennis elbow” who underwent clinical evaluation including the level of pain intensity according to visual analogue scale (VAS), functional tests and Mayo Elbow Performance Score (MEPS). Conducted examinations proved that application of shock wave therapy leads to the reduction of pain estimated by VAS, improvement of functional tests results and progress in efficiency of elbow joint estimated by MEPS. Basing on conducted examinations, it may be stated that application of extracorporeal shock wave therapy is an effective, non-invasive method of treatment of pain connected with “tennis elbow”.
W ostatnich latach obserwowany jest wzrost pacjentów z przewlekłą bolesnością bocznego przedziału stawu łokciowego czyli tzw. „łokciem tenisisty”. Celem pracy była ocena skuteczności zastosowania zogniskowanej fali uderzeniowej (ESWT) w leczeniu chorych z ,,łokciem tenisisty”. Badaniem objęto 10 pacjentów z rozpoznaniem łokcia tenisisty, u których przeprowadzono ocenę kliniczną, obejmującą stopień nasilenia bólu według skali VAS, testy funkcjonalne oraz kwestionariusz wydajności stawu łokciowego (MEPS). Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie fali uderzeniowej powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych ocenianych w skali VAS, wykazano poprawę wyników testów funkcjonalnych oraz poprawę wydajności stawu łokciowego, ocenianego kwestionariuszem MEPS.
Opis
Słowa kluczowe
extracorporeal shock wave therapy, tennis elbow, zogniskowana fala uderzeniowa, łokieć tenisisty
Cytowanie