Wpływ metod leczenia na jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 1

Miniatura obrazu
Data
2015
Autorzy
Zwolak, Agnieszka
Iwanek, Anna
Dudzińska, Marta
Tarach, Jerzy S.
Jastrzębska, Iwona
Sawicka, Katarzyna
Daniluk, Jadwiga
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Cukrzyca typu 1 jest chorobą przewlekłą, niosącą za sobą ryzyko rozwoju szeregu powikłań wpływających na jakość życia (JŻ). Celem pracy była ocena wpływu stosowanych metod leczenia na jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Badaniem objęto 90 pacjentów z cukrzycą typu 1 (64,4 % kobiet, wiek od 18 do 65 lat), których podzielono na dwie grupy badawcze: 45 osób leczonych za pomocą osobistej pompy insulinowej (OPI) oraz 45 osób leczonych metodą intensywnej insulinoterapii (IT). Do oceny JŻ wykorzystano kwestionariusz WHOQOL- -Bref. Wyniki: Pacjenci leczeni za pomocą pompy insulinowej deklarują większy stopień zadowolenia z jakości swojego życia aniżeli leczeni intensywną insulinoterapią (odpowiednio 68,9% vs 37,8%, p<0.05). 46,7% pacjentów leczonych OPI było zadowolonych lub bardzo zadowolonych ze swojego stanu zdrowia, w grupie IT odsetek ten sięgał 31.1%, różnice te jednak nie osiągnęły poziomu istotności statystycznej. Pacjenci leczeni OPI wyżej ocenili JŻ w zakresie podskali fizycznej (p<0.001), psychologicznej (p<0.001), relacji społecznych (p<0.001) i środowiskowej (p<0.001). Wnioski: Stosowana metoda leczenia ma wpływ na ocenę jakości życia pacjentów z cukrzycą typu 1. Osoby leczone za pomocą pompy insulinowej znacząco lepiej oceniają jakość swojego życia we wszystkich dziedzinach. Badane grupy pacjentów z cukrzycą typu 1 podobnie oceniają stan swojego zdrowia, niezależnie od metody leczenia. Czas trwania choroby oraz wiek koreluje ujemnie z jakością życia badanych, natomiast płeć nie ma wpływu na ocenę jakości życia.
Opis
Słowa kluczowe
cukrzyca typu 1, pompa insulinowa, insulinoterapia, jakość życia
Cytowanie