Występowanie konietlicy łąkowej (Trisetum flavescens) na łąkach doliny Sanu oraz wartość gospodarcza łąk konietlicowych (Trisetetum flavescentis)

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Trąba, Czesław
Wolański, Paweł
Rogut, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Na podstawie 335 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych w latach 2000- 2004 na łąkach i pastwiskach doliny Sanu wyróżniono zespoły i zbiorowiska, w których występowała Trisetum flavescens. Obliczono w nich stałość i współczynnik pokrycia tego gatunku. Wybrano z tych zbiorowisk 108 zdjęć z udziałem Trisetum flavescens oraz do analiz chemicznych 9 próbek glebowych i 9 runi I odrostu z łąk, na których dominowała Trisetum flavescens (zespół Tristeteum flavescentis). Zdjęcia fitosocjologiczne były punktem wyjścia do charakterystyki ekologicznej siedlisk metodą Ellenberga. Konietlica łąkowa występowała w 6 zespołach roślinnych i 2 zbiorowiskach z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Najliczniej rosła w zespole Trisetetum flavescentis. Gatunek ten preferował stanowiska dobrze nasłonecznione, gleby świeże, o pH obojętnym i umiarkowanie zasobne w azot. Gleby tych łąk były na ogół lekko kwaśne i o zróżnicowanej zawartości substancji organicznej, niskiej P i K, a wysokiej Mg, Mn, Cu i Zn. Plony s.m. runi I odrostu były średnie, wartość użytkowa dobra, zawartość N, P, K, Mg w runi dla przeżuwaczy optymalna, Ca i Mn za wysoka, a Cu i Zn za niska.
Opis
Słowa kluczowe
Trisetum flavescens, zespół Trisetetum flavescentis, plon i wartość użytkowa, zawartość makro i mikroelementów, ruń łąkowa, gleba
Cytowanie