Factors influencing the occurrence of urinary incontinence in patients of psycho-geriatric ward

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Guty, Edyta
Kozimala, Magdalena
Dziechciaż, Małgorzata
Balicka-Adamik, Luiza
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Introduction: Urinary incontinence (NTM) is a subjective symptom involving uncontrolled leakage of urine. It is considered a social disease, often concealed, causing many adverse changes in the functioning of the elderly. Goal: Assessment of the problem of urinary incontinence among patients admitted to a psychogeriatric ward. Materials and methods: Studies have been conducted in the psychogeriatric ward from October 2009 to February 2011. The study involved 176 patients. ADL scale was used and the analysis of the Charter of Patient’s Nursing of psychogeriatric ward. Results: The subjects ages ranged from 60 to 93 years. Patients in whom there is a problem of urinary incontinence during the fi rst week of stay in the ward were 248, while the research group was ultimately 176 patients (46.93%) - in 72 patients (19.20%) resolved the problem of urinary incontinence. Patients with limited mobility were 37 people (21.02%), and another 6 were not able to move by themself (3.1%). Regarding the pathology of muscle tone, has been found in 37.5%. Amblyopia was found in another 52 patients (29.55%), and blindness in 1 (0.57%). Only 38 people applied the glasses. Impaired balance were 90 respondents, and dizziness 41 (23.30%). Balance disorders occur together with dizziness in 11 patients, 6.25%). Another factor which urinary incontinence - disturbed sleep patterns - occurred in 73 patients (41.48%). Also determined based on the ADL scale efficiency and partially-disabled subjects were 38 patients (21.59%) and completely disabled in terms of basic vital signs were 44 respondents (25.00%). Conclusions: Urinary incontinence was present in 46.93% of hospitalized patients. Many patients and their caregivers hide or do not admit to the occurrence of this ailment. Patients admitted to psychogeriatic ward were much burdened in terms of factors affecting the occurrence of the problem of urinary incontinence.
Wprowadzenie: Nietrzymanie moczu (NTM) to objaw podmiotowy polegający na niekontrolowanym wycieku moczu. Jest uznawane za chorobę o charakterze społecznym, często ukrywaną, powodująca wiele niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu osób starszych. Cel: Ocena występowania problemu nietrzymania moczu wśród pacjentów przyjętych do oddziału psychogeriatrii. Materiał i metody: Badania były prowadzone w Oddziale Psychogeriatrycznym w okresie od października 2009 do lutego 2011 roku. Badaniu poddano 176 pacjentów. Wykorzystano skalę ADL oraz analizę Karty Pielęgnowania Pacjenta Oddziału Psychogeriatrycznego. Wyniki: Wiek badanych mieścił się w przedziale od 60 do 93 lat. Pacjentów u których wystąpił problem nietrzymania moczu w ciągu pierwszego tygodnia pobytu w oddziale było 248, natomiast grupę badawczą stanowiło ostatecznie 176 pacjentów (46,93%) – u 72 osób (19,20%) problem nietrzymania moczu ustąpił. W ograniczony sposób poruszało się 37 osób (21,02%), a kolejnych 6 nie poruszało się samodzielnie (3,1%). Odnośnie patologii w zakresie napięcia mięśniowego, występował ona u 37,5%. Niedowidzenie stwierdzono u kolejnych 52 pacjentów (29,55%), a ślepotę u 1 (0,57%). Tylko 38 osób stosowało okulary. Zaburzoną równowagę miało 90 badanych, a zawroty głowy 41 (23,30%). Zaburzenia równowagi występowały razem z zawrotami głowy u 11 pacjentów 6,25%). Kolejny czynnik nasilający nietrzymanie moczu – zaburzony rytm snu – wystąpił u 73 osób (41,48%). Określono też na podstawie skali ADL sprawność badanych i częściowo sprawnych było 38 badanych (21,59%) a całkowicie niesprawnych w zakresie podstawowych czynności życiowych było 44 badanych (25,00%). Wnioski: Nietrzymanie moczu występowało u 46,93% pacjentów hospitalizowanych. Wielu pacjentów, ich opiekunów ukrywa lub nie przyznaje się do występowania tej dolegliwości. Pacjenci przyjmowani do oddziały psychogeriatrycznego byli znacznie obciążeni pod względem czynników mających wpływ na występowanie problemu nietrzymania moczu.
Opis
Słowa kluczowe
urinary incontinence, elderly, nietrzymanie moczu, osoby starsze
Cytowanie