Wpływ nielegalnej imigracji na bezpieczeństwo Polski. Wybrane zagadnienia

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Chomicz, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
We współczesnym świecie nielegalna imigracja stanowi nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, ale także ma duży wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe. W odniesieniu do Polski w zakres nielegalnej imigracji w znacznym stopniu wchodzą aspekty związane z przestępczością zorganizowaną o zasięgu międzynarodowym. Ze względu na fakt, iż zarówno w polskich, jak i europejskim ustawodawstwie pojęcie „nielegalna imigracja” nie zostało wprowadzone rodzi to problemy natury prawnej. Należy jednak zaznaczyć, iż jest ono powiązane ze zjawiskiem emigracji, które uzależnione jest od wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W odniesieniu zaś do zorganizowanych grup przestępczych, których celem nadrzędnych jest osiągnięcie jak największego zysku z prowadzonej „działalności”, zarówno imigranci jak i uchodźcy, stanowią bardzo wysokie źródło dochodów.
Nowadays, illegal immigration is not only a threat to national security, but also has a major impact on international security. In regard to Poland, illegal immigration largely covers aspects related to organised crime on an international scale. Currently, it is quite difficult to distinguish the concepts of immigration and exile. Both of these concepts are complicated, and the reasons for emigration are relatively unclear and depend on many factors, both internal and external. In relation to organised crime groups, whose primary goal is to achieve the highest possible profit from their „activities”, both immigrants and refugees are a very high source of income.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo, imigracja, przestępczość, ruch, zapobieganie, security, immigration, crime, traffic, prevention
Cytowanie