Wykrywanie pozostałości pestycydów w pomidorach i ketchupach

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Grzyb, Sebastian
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Analizie poddano próby pomidorów i ketchupów w kierunku obecności pozostałości pestycydów. Próby przygotowano wykorzystując metody ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz oraz ekstrakcji do fazy stałej. Analizę chromatograficzną wykonano metodą GC/MS na chromatografie gazowym sprzężonym ze spektrometrem mas. Identyfikacji wykrytych związków dokonano na podstawie porównania czasów retencji odpowiednich wzorców z czasami retencji związków oznaczonych w badanych próbach, a także interpretacji i analizie uzyskanych widm mas. Oprócz związków, które występowały w próbach badanych pomidorów (m.in. lambda-cyhalotryna, karbendazym, propamokarb, tiofanat metylu, boskalid, cyprodynil, dimetomorf, fludioksonil) pestycydy wykryto także we wszystkich pięciu badanych próbach ketchupów (w tym dodatkowo: fungicyd azoksystrobinę i insektycyd lindan). Zawartość pozostałości pestycydów w badanych pomidorach wahała się od 0.015 do 2.15 mg/kg, a w ketchupach od 0.01 do 0.28 mg/kg.
Opis
Słowa kluczowe
pestycydy, pozostałości, pomidory, ketchupy, GC/MS
Cytowanie