Książki/rozdziały (WNZ)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 15
 • Rekord
  Wpływ choroby, poziomu wiedzy prozdrowotnej i edukacji na jakość życia pacjentów
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2015) Spisacka, Stanisława ; Markert. Ryszard
  Współczesna medycyna wymaga wszechstronnego rozwoju, możliwie szerokiego zakresu badań. W niniejszej publikacji przedstawiamy szeroki zakres zagadnień badawczych. Stosowane obecnie w medycynie metody diagnostyczne, terapeutyczne, zdobywanie wiedzy i edukacja mają korzystny wpływ na wydłużanie się życia osób cierpiących na choroby przewlekłe. Naturalnym postępowaniem badaczy jest ocena wpływu choroby, wiedzy i edukacji na poprawę jakości życia tej grupy osób. Badanie i analiza sytuacji życiowej pacjentów pozwala badaczom wyciągać wnioski, jakie postępowanie pacjentów i pracowników ochrony zdrowia jest niezbędne dla zapewnienia dobrej jakości życia. Przedstawione w niniejszej monografii prace badawcze i przeglądowe prezentują analizę tych zagadnień. Oddając czytelnikom do rąk tę monografię mamy nadzieję, iż będzie ona źródłem istotnych informacji możliwych do wykorzystania przez osoby poszukujące nowych rozwiązań i nowych wyzwań niezbędnych w prowadzeniu badań naukowych coraz lepszej jakości.
 • Rekord
  Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2015) Richling, Andrzej ; Andrejczuk, Wiaczesław ; Rudenko, Leonid ; Czechnij, Wiktor
  W dziedzinie wiedzy o krajobrazie tradycyjnie panuje pewien zamęt terminologiczny, dotyczący wielu terminów i pojęć, nawet podstawowych, co spowodowane jest z jednej strony złożonością obiektu badań – krajobrazu, jego wielowymiarowością oraz wieloaspektowością, a z drugiej strony – obecnością zróżnicowanych „autorskich” podejść do pojmowania oraz definiowania terminów i pojęć krajobrazowych. Zauważyć należy, że rozbieżności te w znacznej mierze determinowane są również odmiennymi szkołami naukowymi i zróżnicowaną tradycją badań nad krajobrazem. Rozbieżności te utrudniają porozumiewanie się pomiędzy specjalistami oraz komplikują współpracę, szczególnie międzynarodową. Decyzja o przygotowaniu polsko-ukraińskiego słownika w zakresie podstawowych terminów i pojęć krajobrazowych zapadła w 2010 roku na Ukrainie podczas II bilateralnej konferencji polskoukraińskiej zorganizowanej na Krymie przez Narodowy Uniwersytet im. W. Wiernadskiego w Symferopolu.
 • Rekord
  Koła Naukowe - szkołą twórczego działania. Edycja czwarta
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2016) Niźnikowska, Ewelina ; Baj-Korpak, Joanna
  Zaprezentowana monografia obejmuje dwadzieścia pięć doniesień wygłoszonych podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Turystyki i Rekreacji Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w 2015 roku. Celem konferencji było stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów należących do uczelnianych kół naukowych. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia z zakresu wielu dyscyplin naukowych w aspekcie interdyscyplinarnym. Zakres tematyczny był bardzo szeroki i zróżnicowany, tak pod względem treści jak i formy prezentacji. Wyrażamy nadzieję, iż wszechstronna problematyka tych materiałów wzbudzi zainteresowanie osób z różnych kręgów naukowych, teoretyków i praktyków, a w szczególności „młodych naukowców” wkraczających w bogaty świat nauki.
 • Rekord
  Ocena potencjału turystycznego i rekreacyjnego miasta Międzyrzec Podlaski w dobie zagrożenia COVID-19 w opinii mieszkańców
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2021) Czaban, Joanna ; Dąbrowski, Dominik
  Celem badań było poznanie w jaki sposób został wykorzystany potencjał turystyczny i rekreacyjny miasta Międzyrzec Podlaski i jego okolic w dobie zagrożenia Covid-19 w realizacji wolnego czasu przez mieszkańców i turystów z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego w ramach której posłużono się techniką badania ankietowego z wykorzystaniem autorskiego narzędzia jakim był interaktywny kwestionariusz ankiety. Łącznie uwzględniono opinie 160 osób w różnym wieku. Analiza wyników pokazała, że główną atrakcją turystyczną są „Międzyrzeckie Jeziorka”. Dużym zainteresowaniem cieszył się nowo wybudowany Park rekreacyjny. Natomiast całoroczny stok narciarski to miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego przez narciarzy. Badania wykazały, iż mieszkańcy Międzyrzeca oraz odwiedzający, wybierali różne formy aktywności realizowane w czasie wolnym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się trasy rowerowe, ścieżki spacerowe oraz ścieżki biegowe. Większość uważała, że na pozytywny rozwój miasta może mieć wpływ poprawa infrastruktury turystycznej. Uzyskano również informacje wskazujące że ograniczenia wywołane Covid-19 nie spowodowały obniżenia zainteresowania aktywnością fizyczną ani potrzeby izolacji i podejmowania indywidualnych form aktywności z dala od innych osób.
 • Rekord
  Motywacje podjęcia studiów i oczekiwania edukacyjne i zawodowe studentów turystyki i rekreacji Państwowej Szkoły Wyższej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2021) Shevchenko, Elvira ; Taradaniuk, Andrei ; Nikalayeuskaya, Yelizaveta ; Kozak, Agnieszka
  Celem artykułu była analiza motywów studiowania i oczekiwań osób uczących się w PSW im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na kierunku Turystyka i rekreacja. Poruszana problematyka wydaje się istotna ze względu na fakt trwających od kilku lat zmian na rynku edukacyjnym. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego korzystając z techniki ankiety. Autorską ankietę przeprowadzono wśród 100 studentów kierunku Turystyka i rekreacja PSW im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Badania przeprowadzono w marcu 2021 roku. Badania wykazały, że studenci w większości świadomie dokonują wyboru uczelni i podejmują studia na kierunku Turystyka i rekreacja z zamiłowania do turystyki. Młodzi ludzie oczekują ciekawego harmonogramu zajęć, zagranicznych wyjazdów i interesującej oferty edukacyjnej. Oczekują także że uczelnia pomoże im w karierze zawodowej. Studenci podejmują studia, kierując się przede wszystkim zainteresowaniami i sytuacją na rynku pracy, mają sprecyzowane zainteresowania i dosyć klarowną wizję swojej przyszłości zawodowej. Młodzi ludzie w większości świadomie dokonują wyboru uczelni podejmując studia na wybranym kierunku z zamiłowania do turystyki i rekreacji. Zdecydowana większość badanych wśród motywów związanych ze studiowaniem wskazała na możliwość znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy w przyszłości.