Książki/rozdziały (WNZ)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 52
 • Rekord
  Zmiany pokroju koni arabskich na przestrzeni lat 1970-2014
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Chmiel, Krystyna
  Polskie konie arabskie poczynając od lat 60-tych i 70-tych XX wieku podbijają międzynarodowe ringi pokazowe i osiągają rekordowe ceny aukcyjne. Wyniki eksportowe polskich koni miały wpływ na dobór i selekcję hodowlaną krajowego pogłowia koni tej rasy. Niestety, uroda i typ konia arabskiego, jako cecha subiektywna, podlega modzie i na przestrzeni badanego okresu nastąpiły zmiany wymogów, nie zawsze korzystne dla jakości tego pogłowia. Materiałem badawczym pracy były ogiery i klacze czystej krwi arabskiej wyhodowane bądź użyte w polskiej hodowli w badanym okresie, biorące udział w pokazach krajowych i międzynarodowych. Analizie poddano materiał fotograficzny zachowany z tych lat w porównaniu ze współczesną dokumentacją. Porównano także punktowe oceny otrzymywane na pokazach za poszczególne cechy pokrojowe. Wykazano, że na przestrzeni lat 1970-2014 największym zmianom uległ profil i proporcje głowy ocenianych koni, ukształtowanie linii górnej oraz poprawność kończyn. Największy i przeważnie niekorzystny wpływ wywarła tutaj polityka hodowlana prowadzona przez lobby hodowców z krajów Bliskiego Wschodu, wykupujących najlepszy materiał hodowlany i narzucający preferowany przez siebie typ konia. Na dłuższą metę może prowadzić to do degeneracji.
 • Rekord
  Zaburzenia homeostazy tlenowej w przypadku eksperymentalnego ostrego zespołu niewydolności oddechowej u szczurów i ich korekcja z pomocą teofiliny i cytoflawinu
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Olejnik, Aleksander ; Korobko, Mitro ; Sawczuk, Samvel ; Ślifirczyk, Anna ; Potupalowa, Tatiana
  Zespół ostrej niewydolności oddechowej jest zagrażającym życiu zapalnym uszkodzeniem płuc, charakteryzowanym rozlanym naciekiem i ciężką hipoksemią. Zespół ostrej niewydolności oddechowej powstaje na skutek bezpośredniego lub pośredniego uszkodzenia płuc. Pośrednie wpływy realizują się przez ogólny odczyn zapalny w przypadku chorób pozapłucnych. Wiadomo, że środki antyhipoksyczne pomagają zwalczyć objawy niedotlenienia. Wcześniej dla leczenia eksperymentalnego zespołu ostrej niewydolności oddechowej wykorzystywano korwitynę, która także ma właściwości antyhipoksyczne. Cel pracy polegał na porównaniu efektywności cytoflavinu i teofiliny w przypadku eksperymentalnego zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Materiał i metody badawcze: Porównawcza analiza antyhipoksycznego efektu cytoflavinu i teofiliny przeprowadzona została na modelu zespołu ostrej niewydolności oddechowej u szczurów. Zbadano 40 dojrzałych szczurów średnio wrażliwych na niedotlenienie z masą 200 ± 15 gramów. W pierwszej grupie (20 szczurów) w ciągu czterech dni dootrzewnowo podawano cytoflavin w dawce 0,15 ml/kg, w drugiej (20 szczurów) w ciągu czterech dni dootrzewnowo podawano teofilinę w dawce 1 mg/kg. W ciągu eksperymentu u każdego szczura wyznaczano saturacje krwi tętniczej (SaO2) i żylnej (SvO2), zużycie tlenu VO2 i dostarczanie tlenu do tkanek DO2 . Wyniki: Antyoksydacyjne działanie badanych substancji zmniejszało niedotlenienie. Dodatkowo także obserwowaliśmy antyoksydacyjne działanie cytoflavinu. Wnioski. Teofilina i cytoflavin mają wiarygodny efekt antyoksydacyjny i są skutecznymi środkami w walce z niedotlenieniem, spowodowanym zespołem ostrej niewydolności oddechowej, modelowanym w eksperymencie.
 • Rekord
  Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Ślifirczyk, Anna ; Snarska, Katarzyna Krystyna ; Krukowska, Martyna ; Markert, Ryszard
  Bóle kręgosłupa stanowią obecnie olbrzymi problem cywilizacyjny i społeczny, ze względu na ich liczne występowanie. Dotyczą one ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk pracowniczych. Bóle mają różny stopień natężenia, ale u niektórych chorych w początkowym okresie mogą być tak silne, że uniemożliwiają poruszanie się. Celem badań jest analiza stopnia nasilenia i lokalizacji dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród młodzieży, określenie prawdopodobnych czynników ryzyka ich występowania oraz sposobów zapobiegania bólom kręgosłupa. Badania przeprowadzono wśród 145 uczniów: 77 z Gimnazjum nr. 1 im. Jana Pawła w Sejnach i 68 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Stwierdza ono, że odczuwane dolegliwości bólowe kręgosłupa określane najczęściej były jako „pobolewanie” i ustępowały w zdecydowanej większości zarówno u chłopców jak i dziewcząt po zmianie pozycji ciała. Głównymi czynnikami sprzyjającymi występowaniu bólów kręgosłupa były: nieprawidłowa pozycja w trakcie wykonywania czynności oraz długi okres uprawiana sportu. Najczęściej wskazywanym sposobem zapobiegania bólom kręgosłupa było pójście na spacer i zażywanie leków p/bólowych.
 • Rekord
  Wiedza na temat boreliozy oraz podejmowanie działań profilaktycznych wśród studentów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Pańczuk, Anna ; Kozioł-Montewka, Maria ; Tokarska-Rodak, Małgorzata
  Celem pracy było poznanie poziomu i zakresu wiedzy na temat boreliozy oraz stosowania dostępnej profilaktyki wśród studentów kierunku turystyka i rekreacja. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono wśród 148 studentów kierunku turystyka i rekreacja Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, którzy uczestniczyli w prelekcji na temat boreliozy. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety. Wyniki: Najliczniejsza grupa studentów (43,9%) oceniła, iż ich wiedza na temat boreliozy, przed uczestnictwem w prelekcji, była minimalna. Po uczestnictwie w prelekcji 97,3% badanych uznało, że poziom ich wiedzy jest duży lub średni. Analiza zakresu wiedzy wykazała, że najwięcej osób (82,4%) nie wiedziała, co to jest i jak wygląda rumień wędrujący, 56,8% studentów nie znało zasad profilaktyki boreliozy, a 52,7% prawidłowego sposobu usunięcia kleszcza wkłutego w skórę. Wśród studentów, którzy byli ukłuci przez kleszcza najczęściej deklarowanym sposobem jego usunięcia było wykręcenie pęsetą (28,0%). Profilaktyka polegająca na oglądaniu ciała po powrocie z terenów zielonych stosowana jest często lub zawsze przez 47,3% badanych studentów. Stosowanie repelentów zadeklarowało 40,5%, w grupie tej dominowały jednak osoby, które stosują je rzadko. Wnioski: Wzrost rejestrowanych przypadków zachorowań na boreliozę oraz uzyskane wyniki badań sugerują potrzebę zintensyfikowania działań edukacyjnych z zakresu problematyki boreliozy i innych chorób odkleszczowych wśród osób zajmujących się turystyką i rekreacją.
 • Rekord
  Ratownik medyczny a misje pokojowe
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Tomaszewski, Marek ; Ślifirczyk, Anna ; Pilsak, Tomasz ; Olchowik, Grażyna ; Tomaszewska, Monika
  Ratownictwo medyczne jest doskonałym narzędziem niosącym pomoc każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia życia. Ratownik medyczny będący głównym ogniwem Państwowego Ratownictwa Medycznego (ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn. 08.09.2006r), spełnia w nim bardzo ważną rolę. Jednostkami współpracującymi z tym systemem są służby ustawowo powołane, takie jak jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiednio inne podmioty i inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. Wśród nich wymienia się również ratowników-żołnierzy, pracujących w placówkach krajowych jaki i za granicą. Praca ratownika medycznego w cywilu różni się jednak od pracy żołnierza-ratownika na misjach pokojowych. Każdy żołnierz wyjeżdżający na takie misje oprócz szkolenia w kierunku kwalifikowanej pierwszej pomocy powinien znać Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych. W myśl konwencji z 1864 roku każda osoba ranna lub chora ma zostać otoczona fachową opieką, bez względu na to do jakiej walczącej strony należy. Dodatkowo personel medyczny wraz z odpowiednimi jednostkami mają być oznakowane ochronnym emblematem czerwonego krzyża na białym polu i mają pozostać neutralne tzn. nie stanowić wyrazu poparcia dla którejkolwiek z walczących stron. W czasie działań zbrojnych znak Czerwonego Krzyża może być używany tylko przez: służby medyczne sił zbrojnych oraz sprzęt wraz z budynkami medycznymi. Poniższy artykuł przedstawia odrębności wynikające ze specyfiki pracy w trudnych warunkach politycznych. Zawiera on takie zagadnienia jak: taktyczna opieka nad poszkodowanym w warunkach bojowych (TCCC) (opieka pod ostrzałem, polowa opieka nad poszkodowanym oraz taktyczna opieka nad poszkodowanym podczas ewakuacji), dziewięcioliniowy meldunek medyczny (MEDEVAC), ewakuacja i transport poszkodowanych (w tym transport z rejonu misji do Polski), urazy przenikające, broń biologiczna, broń chemiczna, broń „zwierzęca”, uwarunkowania klimatyczne oraz wpływ stresu na ratownika.