Książki/rozdziały (WNSH)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 44
 • Rekord
  Umiejętność czytania jako podstawa efektywnego studiowania wiedzy przedmiotowej
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Chodkiewicz, Halina
  Umiejętność czytania tekstów w różnych ich formach, tradycyjnych jak i elektronicznych stanowi uznany sposób komunikowania się we współczesnym społeczeństwie informacji globalnej, co więcej, w dużym zakresie determinuje nasze działanie i podejmowane zadania w sytuacjach edukacyjnych i zawodowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie krótkiego zarysu podstaw naukowych, które pozwalają na lepsze zrozumienie mechanizmów funkcjonowania umiejętności czytania wykorzystywanej przez uczących się w przyswajaniu wiedzy przedmiotowej w różnych dziedzinach nauki, szczególnie na zaawansowanym poziomie szkolnictwa średniego i wyższego. Artykuł opiera się głównie na literaturze anglojęzycznej poświęconej rozważaniom teoretycznym i wynikom badań empirycznych w obrębie tematyki określanej jako czytanie i uczenie się wiedzy przedmiotowej (ang. content area reading and learning), zainteresowanie którą w edukacji światowej ostatnio zdecydowanie wzrosło, również w związku z akceptacją języka angielskiego jako języka komunikacji międzynarodowej. Artykuł analizuje wybrane definicje czytania i jego modele oraz ich wkład w propagowanie bardziej rzetelnego opisu przebiegu procesu czytania i przetwarzania dyskursu pisanego, którego celem jest nie tylko zrozumienie jednostkowego tekstu, ale także budowanie przez czytającego wiedzy w zakresie danej dziedziny. Szczególna uwaga poświęcona jest wadze adekwatnego zrozumienia tego procesu przez nauczyciela akademickiego, który odpowiedzialny jest za dobór sekwencji tekstów stanowiących literaturę danego przedmiotu oraz ich wykorzystanie w oparciu o właściwie skonstruowane zadania. Omówione są przykłady zadań realizowanych w warunkach akademickich wychodzących od czytania tekstów w różnych ich formach w celu wyszukiwania wybranych informacji w tekście, ich integrowania, czy ewaluacji w celu wykorzystania ich do przygotowania się do zdawania egzaminów, pisania prac projektowych czy dyplomowych. Krótkiej charakterystyce zostanie poddanych kilka strategii wspomagających efektywność czytania i uczenia się z tekstu tj. konstruowania i zgłębiania wiedzy przedmiotowej.
 • Rekord
  Sytuacja studentów cudzoziemców w PWSZ na przykładzie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Romanowicz, Wiesław
  Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: jakie są oczekiwania studentów cudzoziemców wobec uczelni w Polsce na których podejmują studia oraz określenie trudności i motywów jakimi kierują się studenci cudzoziemcy, którzy wybierają studia za granicą? Przy analizie owych kwestii autor korzystał z materiałów zebranych z kilkunastu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce oraz danych empirycznych pozyskanych podczas badania audytoryjnego przeprowadzonego wśród 104 studentów cudzoziemców studiujących w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej. Z analiz przedstawionych w tym artykule wynika, że największe zainteresowanie studiami w Polsce wykazują obywatele Ukrainy i Białorusi, a największą popularnością cieszą się niniejsze kierunki studiów: Turystyka i rekreacja, Pielęgniarstwo, Filologia i Informatyka. Natomiast głównym motywem podjęcia studiów w Polsce według opinii samych zainteresowanych jest większa możliwość znalezienia pracy i chęć poznania innych kultur.
 • Rekord
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w opinii studentów z niepełnosprawnością
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Pawłowicz, Ewa ; Zaśkiewicz, Małgorzata
  Możliwość studiowania osób z niepełnosprawnością jest bardzo ważnym elementem ich drogi do kariery zawodowej i pełnej adaptacji w społeczeństwie. Celem niniejszej pracy jest diagnoza sytuacji studentów z niepełnosprawnością oraz poznanie ich percepcji oferty edukacyjnej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Badania pedagogiczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego wśród studentów PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, których dotknął ten problem. Podsumowując niniejsze badania stwierdzamy, iż PSW jest uczelnią, która dąży do wyrównania szans edukacyjnych osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Badane osoby zwróciły uwagę na możliwość kształcenia integracyjnego na wszystkich kierunkach studiów oraz na pomoc uczelnianego Pełnomocnika Rektora PSW do spraw osób niepełnosprawnych. Jednocześnie badani podkreślili brak barier architektonicznych, co przyczynia się do sprawniejszego poruszania się po uczelni. Kolejnym ważnym elementem, o którym mówią studenci to wsparcie i wyrozumiałość ze strony innych studentów. Ułatwia to im studiowanie i pełne uczestnictwo w życiu uczelni. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej to uczelnia, która dużo osiągnęła na poziomie wyrównywania szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością. Osoby, których dotyczy ten problem mają nadzieję, że jest to dopiero początek zmian, które zaowocują możliwością studiowania jeszcze większej liczby studentów, którzy zmagają się z różnym stopniem niepełnosprawności.
 • Rekord
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej miejscem budowania kapitału społecznego miasta Biała Podlaska
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Marchel, Joanna
  Opracowanie przedstawia rolę i miejsce PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w aspekcie budowania kapitału społecznego miasta Biała Podlaska. Wskazano szczególne znaczenie Uczelni w tworzeniu warunków do tego, by młode pokolenie mogło właściwie, zarówno z jednostkowego jak i ogólnospołecznego zapotrzebowania, spożytkować swoje zdolności, realizować pasje i urzeczywistniać plany życiowe. W opracowaniu zaprezentowano, na przykładzie naboru na lata 2010- 2013, wskaźniki, dotyczące procentowego udziału w ogólnej liczbie studentów studiów stacjonarnych, inżynierskich, licencjackich i magisterskich- studentów pochodzących z Białej Podlaskiej.
 • Rekord
  Umiejętności społeczne przedszkolaków drogą ku przyszłości. Skrypt dla studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz nauczycieli
  (Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, 2023) Nazaruk, Stanisława Katarzyna ; Waszczuk, Joanna
  Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia dzieci w wieku przedszkolnym, szczególnie w sferze rozwoju emocjonalno-społecznego, poprzez pomoc w adaptacji do środowiska przedszkolnego oraz nawiązywaniu i kształtowaniu właściwych relacji rówieśniczych. Dzieci w wieku 3-6 lat zmieniają swoje środowisko z rodzinno-domowego na przedszkolne, co istotnie wpływa na ich rozwój psychosomatyczny. Nawiązują w tym okresie nowe relacje, zarówno z osobami dorosłymi, jak i z rówieśnikami. Kształtują się wtedy podstawowe umiejętności komunikacyjne dziecka, które mają istotny wpływ na całe jego życie. O istnieniu zaburzeń w komunikacji społecznej dziecka można mówić wtedy, gdy nie jest ono w stanie przyswoić sobie umiejętności wymaganych do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej.