Książki/rozdziały (WNSH)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 49
 • Rekord
  Reviving the Myth: The Wild Woman Archetype in the Works of American Women Writers
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2024) Popławska, Marta
  The following book aims to explore the connection between Jungian theory of archetypes used by Clarissa Pinkola Estés in her work entitled Women Who Run With the Wolves and the literary work of American women writers. It seeks to investigate how the archetype of the wild woman taken from psychological studies manifests itself in the literary, and how female experience expressed in the literary form might be interpreted through the lens of fairy tales and fairy-tale motifs. The following book shows that the archetype of the wild woman can be traced in the works of American women writers and it is often used by authors that wish to depict women who follow their instinctive natures, who decide to be independent and free of various forms of oppression imposed on them, who are not afraid to accept or even celebrate their otherness.
 • Rekord
  Zintegrowany system monitorowania aktywności fizycznej. Raport z badań realizowanych w Polsce w ramach projektu EUPASMOS Plus
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023) Stelmach, Marian J. ; Baj-Korpak, Joanna ; Niźnikowska, Ewelina A. ; Bergier, Michał ; Bergier, Barbara ; Tomczyszyn, Dorota ; Szepeluk, Adam ; Rocha, Paulo
  Monografia "Zintegrowany system monitorowania aktywności fizycznej" jest raportem z badań zrealizowanych w latach 2018-2021 w ramach międzynarodowego projektu badawczego obejmującego 18 krajów europejskich. Głównym celem projektu było opracowanie zintegrowanego systemu monitorowania aktywności fizycznej, aktywności rekreacyjno-sportowej oraz zachowań sedentarnych w oparciu o nowatorskie narzędzia śledzenia zmian populacyjnych w powyższych obszarach. W raporcie zaprezentowano przegląd piśmiennictwa, w którym zawarto dowody naukowe uzasadniające potrzebę opracowania nowego systemu monitorowania zachowań ruchowych w populacjach krajów Unii Europejskiej oraz określono cel projektu EUPASMOS/EUPASMOS Plus i badań projektowych. Omówiono także metodologiczne aspekty przyjętej metodyki oraz zastosowanych procedur badawczych. Rezultatem projektu były wyniki badań walidacyjnych wybranych kwestionariuszy aktywności fizycznej oraz wyniki badań obserwacyjnych przeprowadzonych na celowo dobranej próbie dorosłych Polaków.
 • Rekord
  Dzieci z upośledzeniem umysłowym w środowisku szkolnym – refleksje nauczyciela
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2012) Tomczyszyn, Dorota
  Niniejsza publikacja odwołuje się przede wszystkim do merytorycznych aspektów pracy nauczyciela i wychowawcy uczniów z upośledzeniem umysłowym uczących się w szkole specjalnej. Autorka proponuje projekty dydaktyczne i wychowawcze realnie zastosowane w pracy w szkole specjalnej. Publikacja składa się z dziewięciu rozdziałów. Współcześnie wychowanie „ku wartościom” nabiera nowego znaczenia w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Pod opieką pedagoga specjalnego jest gromadka dzieci, na które być może ma największy wpływ wychowawczy, wychowankowie ci zazwyczaj ufają mu, wierzą mu, jest dla nich autorytetem. Pracę wzbogacają propozycje scenariuszy zajęć do wykorzystania w pracy z uczniem upośledzonym intelektualnie w szkole podstawowej oraz gimnazjum.
 • Rekord
  Świadomość religijna i moralna młodzieży prawosławnej
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2013) Romanowicz, Wiesław
  Kształtowanie się świadomości religijnej i moralnej jest procesem długotrwałym, a ze względu na wielowymiarowy zakres jest trudny do opisania. Zaczyna się on w dzieciństwie i trwa przez całe życie człowieka. Szczególnego charakteru nabiera w młodości, bowiem wówczas najintensywniej następuje kreacja tożsamości z uwagi na poszerzającą się relacyjność z innymi osobami i obecność młodego człowieka w różnych środowiskach społecznych. Środowisko rodzinne, szkolne czy rówieśnicze w różnorodny sposób wpływa na świadomość jednostki żyjącej w przestrzeni konkretnej religii czy konfesji. W początkowym okresie rozwoju człowieka rolę nauczycieli i kreatorów postaw religijnych i moralnych pełnią przede wszystkim rodzice. To od ich przygotowania intelektualnego i wolitywnego zależy forma i treść przekazu podstawowych wartości, norm i zasad religijnych oraz przygotowanie do funkcjonowania w Kościele. W związku z tym środowisko rodzinne, szkoła i parafii a, są naturalną przestrzenią w której następuje ukierunkowanie rozwoju osobowości młodego pokolenia. W opiniach wielu obserwatorów życia społeczno-religijnego prawosławnych mieszkańców Polski, parafii a prawosławna pełni podwójną rolę, jest bowiem miejscem, gdzie młodzież poznaje tradycję i zasady funkcjonowania swojej konfesji, a także kształtuje tożsamość społeczną w kontakcie z innymi ludźmi. Jest to szczególnie ważne w przypadku grup mniejszościowych, które uświadamiają sobie swą odrębność psychokulturową i dochodzą do przekonania, że powinny mieć prawo do pokazywania tej odrębności w sferze publicznej. Niniejsze opracowanie składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii i oraz kwestionariusza ankiety. Praca w swoim zakresie i ze względu na metodologię badań ma charakter socjologiczny i jest pracą badawczą. Natomiast obszar badań w pełni odpowiada współczesnej socjologii religii. W badaniach wykorzystano autorską ankietę: „Świadomość religijna i moralna młodzieży prawosławnej” skierowaną do młodzieży prawosławnej uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych czterech miast północno-wschodniej Polski.
 • Rekord
  Rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw w kształceniu neofilologicznym – nowe wyzwania
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2013) Chodkiewicz, Halina ; Lewicki, Roman
  28 września 2012 roku odbyła się II konferencja naukowo-metodyczna zorganizowana przez Instytut Neofilologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zatytułowana Rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw w kształceniu neofilologicznym – nowe wyzwania. Artykuły zebrane w niniejszym tomie, oparte na referatach wygłoszonych w czasie tej konferencji, poświęcone są problematyce budowania wiedzy, rozwijania kompetencji językowej komunikacyjnej oraz promowania postaw otwartości i samodzielności w procesie kształcenia studentów kierunków neofilologicznych w zakresie różnych specjalności i specjalizacji. Jak zatem określić owe nowe wyzwania, stojące przed kształceniem neofilologicznym w obecnej dobie? Wydaje się, że można zaproponować tu dwa główne punkty, wokół których skupiają się autorzy prezentowanych w niniejszym tomie artykułów. Po pierwsze, jest to postulat integracji zadań kształcenia praktyczno-językowego i kształcenia przedmiotowego – w zakresie literatury, historii, językoznawstwa, które może i powinno być bardziej niż dotychczas związane z nauką języka. Po drugie, jest to podkreślenie wagi kształtowania postaw w procesie dydaktycznym filologii oraz łączenia celów w zakresie uzyskiwania wiedzy i umiejętności z formowaniem postaw, w tym wychowawczego oddziaływania zajęć językowych. Kształcenie neofilologiczne w takim rozumieniu wymaga konstruowania programów stwarzających uczącym się optymalne warunki do jednoczesnego opanowania wiedzy przedmiotowej i przyswajania języka obcego, a także prowadzących do ukształtowania właściwych postaw osób zaangażowanych w proces edukacyjny. Jak wiadomo, nie jest to problem nowy, chociaż wzrastające zainteresowanie nim w ostatnich latach zawdzięczamy rozwijającemu się wpływowi tzw. podejścia CBI-CLIL (nauczanie języka przez treść lub zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), które w swych rozmaitych formach od pół wieku umacnia się na całym świecie. W ostatnim czasie w naszym kraju do podobnych rozważań skłania wprowadzenie systemu Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. Artykuły włączone do niniejszego tomu, przedstawione w pięciu częściach, są próbą poszukiwania odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez współczesnych nauczycieli akademickich, którzy stają przez wyzwaniem prowadzenia nowoczesnego kształcenia neofilologicznego na poziomie XXI wieku.