Przeciwdziałanie zagrożeniom w funkcjonowania muzeów w Polsce podczas pandemii Covid-19 w 2020 roku w kontekście roli muzeów w tworzeniu tożsamości kulturowej oraz zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego / Addressing threats to the functioning of museums in Poland during the Covid-19 pandemic in 2020 in the context of the role of museums in creating cultural identity and safeguarding cultural heritage

Miniatura obrazu
Data
2021-05-31
Autorzy
Lipksi, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W artykule przedstawiono zagrożenia dla funkcjonowania muzeów w Polsce podczas pandemii Covid-19 w 2020 roku w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz w tworzeniu tożsamości kulturowej. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 11 muzeów z dwóch województw: mazowieckiego oraz lubelskiego. Dane w badaniach pozyskano za pomocą wywiadu eksperckiego z merytorycznym przedstawicielem muzeum oraz informacji publikowanych na oficjalnych stronach internetowych muzeów. Wyniki. Wyniki badań wykazały, że największym zagrożeniem dla funkcjonowania muzeów podczas pandemii w zakresie tworzenia tożsamości kulturowej jest ograniczony bezpośredni dostęp do zbiorów dla zwiedzających. Wykazano również, że przeprowadzanie restauracji zabytków oraz proces konserwacji zbiorów przebiegał prawidłowo i w rezultacie nie stanowiło to zagrożenia dla ochrony dziedzictwa kulturowego. Wnioski. Uzyskane wyniki badania dały ogólny obraz zagrożeń, jakie mogą dotyczyć kształtowania tożsamości narodowej podczas ograniczenia lub braku dostępu do dóbr kulturowych, mających znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego.
The article presents threats to the functioning of museums in Poland during the Covid-19 pandemic in 2020 in terms of protecting cultural heritage and creating cultural identity. Material and methods. The study involved 11 museums. The data in the research was obtained through an expert interview with a subject matter expert of the museum and information published on official museum websites. Results. A threat to the functioning of museums during the cultural identity pandemic turned out to be limited access to collections for visitors. The conservation of the collections was carried out properly and consequently did not pose a threat to the protection of cultural heritage. Conclusions. The obtained results of the study gave a general picture of the threats that may affect the formation of national identity during the restriction or lack of access to cultural goods of importance for heritage and cultural development.
Opis
Słowa kluczowe
muzea, bezpieczeństwo kulturowe, dziedzictwo kulturowe, dobro kulturowe, tożsamość narodowa, pandemia, museums, cultural security, cultural heritage, cultural assets, national identity, pandemic
Cytowanie
Lipski, Ł. (2021). Przeciwdziałanie zagrożeniom w funkcjonowania muzeów w Polsce podczas pandemii Covid-19 w 2020 roku w kontekście roli muzeów w tworzeniu tożsamości kulturowej oraz zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego / Addressing threats to the functioning of museums in Poland during the Covid-19 pandemic in 2020 in the context of the role of museums in creating cultural identity and safeguarding cultural heritage, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 15(1), 97-112. https://doi.org/10.29316/rs/135342