Wybrane problemy wschodniego pogranicza Polski wobec wyzwań współczesności

Miniatura obrazu
Data
2018
Autorzy
Błaszczak, Dawid
Romanowicz, Wiesław
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Mimo że termin „pogranicze” ma obecnie wiele znaczeń, a tym samym definicji, to zarówno w potocznym, jak i naukowym dyskursie najczęściej jest utożsamiany z terytorium położonym blisko granic państw. Różnorodne, specyficzne procesy i zjawiska wpływają na kształtowanie się na nim i funkcjonowanie także granic społecznych. Pogranicze jest zjawiskiem zbiorowym w kontekście funkcjonowania i oddziaływania różnych grup społecznych, np. etnicznych, religijnych i innych, a także indywidualnej postawy człowieka przebywającego w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Stąd też różnorodność kulturowa jest immanentnym elementem identyfikującym termin „pogranicze”. W tym kontekście tematyka pogranicza wyznacza bardzo szerokie interdyscyplinarne pole dociekań naukowych, co skłania specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauk do podejmowania badań terenowych i wykorzystywania różnych narzędzi i perspektyw badawczych. Analizując literaturę przedmiotu, należy zauważyć, że badania dotyczące problematyki pogranicza nie mają spójnego programu czy planu. Wynika to z faktu, że są realizowane w odniesieniu do różnych zakresów i kierunków teoretycznych i empirycznych. Pośród innych dziedzin naukowych socjologia pogranicza ma w tym względzie największe osiągnięcia oraz dokonania. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat potrafiła dookreślić ogólne zakresy badań oraz skupić badaczy penetrujących rzeczywistość społeczno-kulturową wszystkich pograniczy w Polsce. Niejako naturalną konsekwencją owych dociekań jest ukazywanie się na rynku specjalistycznych periodyków naukowych oraz systematyczna wymiana myśli i refleksji szerokiego grona badaczy zainteresowanych tą tematyką. Jest to możliwe dzięki licznym konferencjom i sympozjom naukowym organizowanym przez różne ośrodki naukowe w Polsce.
Opis
Publikacja powstała w ramach projektu dofinansowanego z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego (dotacji bazowej), pt. „Wybrane problemy wschodniego pogranicza Polski wobec wyzwań współczesności”
Słowa kluczowe
pogranicze, Polska, gospodarka, studenci, religia
Cytowanie