Functional status of the central nervous system in girls aged 16-18 years old Stan funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego dziewcząt w wieku 16-18 lat

Miniatura obrazu
Data
2019-10-17
Autorzy
Bosenko, Anatolii
Bobro, Olena
Topchii, Mariia
Kholodov, Serhii
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. The objective of the study was to explore the dynamics of the functional state of the central nervous system (CNS) and neurophysiological processes of girls 16-18 years old in the context of their transition to a new level of social organization. Material and methods. The functional state of the CNS was studied in girls 16-18 years old in a state of relative muscular rest through observation of visible motive reactions, Loskutova’s method, and in the fifth minute of renewal after the physical loading with variable power. Results. We found that 17 year-old girls had the best functional CNS capabilities. The reduced adaptive capacity of the CNS in 16 year-old girls is due to their necessity for adaptive reorganization of regulatory mechanisms to new social conditions: examinations and university entry. After physical activity, 16 and 18 year-old girls registered stress reactions, indicating decreased CNS adaptation. Conclusions. 17 year-old girls were observed at rest to have better CNS functionality compared to the other age groups. Analysis of the dynamics of the functional CNS states of 16–18 year-old girls after exercise resulted in the identification of two main reaction types: 1) reduction of the basic criteria at high initial values; 2) increase of criteria of a general functional state of a brain at low raw data.
Wprowadzenie. Celem pracy było zbadanie zmian funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego oraz specyfiki procesów neurofizjologicznych u dziewcząt w wieku 16-18 lat w wyniku przejścia na nowy poziom organizacji społecznej. Materiał i metody. Stan funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego był badany u dziewcząt w wieku 16-18 lat na podstawie przestojów widocznych reakcji motywacyjnych metodą T. Loskutova w stanie relatywnego odpoczynku mięśniowego i w piątej minucie odnowy po obciążeniu fizycznym o zmiennej mocy. Wyniki. Wyniki badań wykazały, że dziewczęta w wieku 17 lat miały najlepsze możliwości funkcjonalne ośrodkowego układu nerwowego. Zmniejszenie zdolności adaptacyjnych ośrodkowego układu nerwowego u dziewcząt w wieku 16 lat wynika z konieczności reorganizacji i przystosowania mechanizmów regulacyjnych do nowych warunków społecznych: egzaminów i przyjęcia na uniwersytet. Po aktywności fizycznej u dziewcząt w wieku 16 i 18 lat zaobserwowano reakcję stresową, która wskazuje na obniżenie mechanizmów adaptacyjnych ośrodkowego układu nerwowego. Wnioski. U dziewcząt w wieku 17 lat w stanie odpoczynku zaobserwowano lepsze funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego w porównaniu z innymi grupami wiekowymi. Analiza zmian w stanie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego u dziewcząt w wieku 16-18 lat po wysiłku pozwoliła zidentyfikować dwa główne typy reakcji: 1) obniżenie podstawowych kryteriów przy wysokich wartościach początkowych; 2) wzrost kryteriów ogólnego stanu funkcjonowania mózgu przy niskich danych surowych.
Opis
Słowa kluczowe
central nervous system, general functional state, load, youth period, visualmotor reaction, ośrodkowy układ nerwowy, ogólny stan funkcjonowania, obciążenie, okres młodzieńczy, prosta reakcja wzrokowo-ruchowa
Cytowanie
Bosenko A, Bobro O, Topchii M, Kholodov S. Functional status of the central nervous system in girls aged 16-18 years old. Health Prob Civil. 2019; 13(4): 279-286. https://doi.org/10.5114/hpc.2019.88301