Bezrobocie jako zagrożenie bezpieczeństwa społecznego

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Ratajewska, Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Bezrobocie jako zjawisko społeczne przyjmuje różnorodne formy i może być m.in. stałe bądź czasowe, widoczne lub ukryte oraz strukturalne czy technologiczne. Współcześnie jest obecne we wszystkich częściach świata i dotyczy setek milionów ludzi. Bez wątpienia wiąże się z dziedziną bezpieczeństwa społecznego, gdyż nieustannie stanowi zagrożenie dla tych, którzy albo pracują albo przygotowują się do podjęcia pracy. Wytwarza to atmosferę niepewności jutra, zakłócając harmonijny i pokojowy rozwój człowieka i społeczeństwa, nierzadko prowadząc do wykluczenia społecznego. Bezrobocie zawsze było zjawiskiem złożonym i w niektórych przypadkach ciężko było poddać je jednoznacznym interpretacjom. Zauważyć można to odnosząc się do historii i etapów jego kształtowania wraz z upływem czasu. Problem bezrobocia dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ludzi młodych i posiadających wykształcenie wyższe, czy zamieszkujących obszary miejskie oraz wiejskie. Poruszone w opracowaniu problemy dotyczą postrzegania bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego oraz społecznego, a także zdefiniowania zjawiska bezrobocia i ukazania go jako elementu podsystemu bezpieczeństwa społecznego. Podjęta analiza pozwala stwierdzić, iż bezrobocie stanowi poważny problem współczesnego państwa stanowiąc zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa społecznego.
As a social phenomenon, unemployment takes various forms and can be permanent or temporary, visible or hidden, and structural or technological. Today it is present in all parts of the world and affects hundreds of millions of people. It is undoubtedly related to the field of social security, as it is a constant threat to those who are either working or preparing to work. This creates an atmosphere of uncertainty for tomorrow, disrupting the harmonious and peaceful development of man and society, often leading to social exclusion. Unemployment has always been a complex phenomenon and in some cases it has been difficult to give it unambiguous interpretations. It can be noticed referring to the history and stages of its formation with the passage of time. The problem of unemployment affects both women and men, young people and people with higher education, as well as people living in urban and rural areas. The problems raised in the study concern the perception of security, national and social security, as well as the definition of unemployment and its presentation as an element of the social security subsystem. The analysis undertaken allows to conclude that unemployment is a serious problem of the modern state, posing a threat in the area of social security.
Opis
Słowa kluczowe
aktywność, bezpieczeństwo, bezrobocie, wrażliwość, zagrożenie, activity, security, unemployment, sensitivity, threat
Cytowanie