Religious imperatives as a correlate of the development of human potential and the economic capital of society / Imperatywy religijne jako korelat rozwoju potencjału ludzkiego i kapitału ekonomicznego społeczeństwa

Miniatura obrazu
Data
2021-12-31
Autorzy
Karpiak, Maria
Shparyk, Khrystyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: This article examines the role of religion in economic development. Even though it is obvious that religion plays a vital role in economic development since a healthy economy requires that all people view one another with dignity, there are still some questions which need to be answered, for example, why wealthier nations tend to be less religious, and if economic development actually causes individuals to become less religious in today’s world. Materials and methods: The research is based on universal methods of formal logic and scientific abstraction, basics of innovation science, investment science and institutional economics, systemic, structural-functional and synergetic approaches, as well as information sources of the World Economic Forum. Results: The authors’ hypothesis about the influence of religion and religious values on rapid economic growth has been substantiated. Conclusions: In conclusion, it can be stated that there is strong negative correlation between GDP per capita and the importance of religion in a particular country, nevertheless, in most societies religious values were the main driving force of economic growth.
Przedmiot i cel pracy: W artykule została zbadana rola religii w rozwoju gospodarczym. Mimo że nie ulega wątpliwości, że religia odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarczym, ponieważ zdrowa gospodarka wymaga, aby ludzie okazywali sobie wzajemnie szacunek, pewne pytania nadal pozostają bez odpowiedzi, na przykład: dlaczego w bogatszych krajach istnieje trend/tendencja do mniejszej religijności oraz czy rozwój gospodarczy (faktycznie) powoduje, że ludzie stają się mniej religijni w dzisiejszym świecie? Materiały i metody: Badanie wykorzystuje uniwersalne metody formalnej logicznej i naukowej abstrakcji, podstawy nauki o innowacji, nauki o inwestycjach i instytucjonalizmu, podejścia strukturalno- funkcjonalne i synergistyczne oraz źródła informacji Światowego Forum Ekonomicznego. Wyniki: Hipoteza autorów odnośnie wpływu religii i wartości religijnych na szybki rozwój gospodarczy została potwierdzona. Wnioski: Podsumowując, możemy stwierdzić, że istnieje silna negatywna zależność pomiędzy PKB na osobę a znaczeniem religii w danym kraju, tym niemniej w większości społeczeństw wartości religijne były główną siłą napędową rozwoju gospodarczego.
Opis
Słowa kluczowe
religion, economic development, protestant ethic, globalization, religia, rozwój gospodarczy, etyka protestancka, globalizacja
Cytowanie
Karpiak, M., Shparyk, K. (2021). Religious imperatives as a correlate of the development of human potential and the economic capital of society / Imperatywy religijne jako korelat rozwoju potencjału ludzkiego i kapitału ekonomicznego społeczeństwa. Economic and Regional Studies, 14(4), 465-474. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0032