Risk of investment in cryptocurrencies / Ryzyko inwestycji w kryptowaluty.

Miniatura obrazu
Data
2021-09-30
Autorzy
Kozak, Sylwester
Gajdek, Seweryn
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: Cryptocurrencies are a phenomenon that has been strengthening its place in the world of finance for over ten years and which is becoming a frequent investment tool. The aim of this study is to compare the level of risk measures of investments in the cryptocurrency market with investments in global capital markets in 2011-2020. Materials and methods: The study used the quotations of the analysed instruments. The level of risk was estimated using standard deviation and semi-standard deviation of daily logarithmic rates of return.Results: Investment in cryptocurrencies is more risky than in shares of the largest international companies. The level of risk decreases with the duration of the cryptocurrency presence on the market. Conclusions: Achieving extraordinary rates of return generates an increased demand and volatility of cryptocurrencies’ quotations. The level of risk of investing in cryptocurrencies is much higher than in the indexes of global capital exchanges.
Przedmiot i cel pracy: Kryptowaluty są zjawiskiem, które od ponad dziesięciu lat umacnia swoje miejsce w świecie finansów i staje się częstym narzędziem inwestycyjnym. Celem niniejszej pracy jest porównanie poziomu miar ryzyka inwestycji na rynku kryptowalut z inwestycjami na globalnych rynkach kapitałowych w latach 2011-2020.Materiały i metody: W badaniu wykorzystano notowania analizowanych instrumentów. Poziom ryzyka oszacowano przy użyciu odchylenia standardowego i semiodchylenia standardowego dziennych logarytmicznych stóp zwrotu. Wyniki: Inwestowanie w kryptowaluty jest bardziej ryzykowne niż w akcje największych spółek międzynarodowych. Poziom ryzyka obniża się wraz z długością okresu funkcjonowanie krypto-waluty na rynku. Wnioski: Uzyskiwanie nadzwyczajnych stóp zwrotu sprzyja wzrostowi popytu, ale również zmienności notowań kryptowalut. Poziom ryzyka inwestycji w kryptowaluty jest wielokrotnie wyższy niż w indeksy globalnych giełd kapitałowych.
Opis
Słowa kluczowe
investment, financial markets, cryptocurrency, risk, inwestycje, rynki finansowe, kryptowaluty, ryzyko
Cytowanie
Kozak, S., Gajdek, S. (2021). Risk of investment in cryptocurrencies / Ryzyko inwestycji w kryptowaluty. Economic and Regional Studies, 14(3), 294-304. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0021