Pre-nosological monitoring of the health statuses of female obstetrician-gynecologists Wstępne monitorowanie nozologiczne stanu zdrowia kobiet będących lekarzami położnikami-ginekologami

Miniatura obrazu
Data
2019-10-17
Autorzy
Lisok, Alena
Naumov, Igor
Pavliukovets, Anastasia
Makarov, Sergey
Svistunovich, Larisa
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. Female obstetrician-gynecologists of reproductive age provide medical care in harmful working conditions creating health risks for themselves. Material and methods. Female obstetrician-gynecologists working in hospitals (n=32) and antenatal clinics (n=32), therapists of outpatient clinics (n=31) and women working in the positions of accountants, economists, lawyers and secretaries (n=31) in the healthcare organizations of the Grodno region participated in this research. Working conditions were assessed by studying the results of the workplaces’ certification. Pre-nosological monitoring was conducted using the following methods: cytomorphological testing of buccal epithelium, microbiological testing of the oral biocenosis and psychological testing. Results. We established that the studied female obstetrician-gynecologists work in harmful conditions (hazard classes 3.2-3.3). It was associated with functional changes in their bodies: 23.3% of them had deviations in cytomorphological parameters of buccal epithelium; 59.3% had excessive amounts of E. coli group bacteria in their oral cavity and already formed phases of the occupational burnout syndrome. Conclusions. The selected set of methods for pre-nosological monitoring permit analysis of the impact of different occupational factors and the formation of target risk groups for the implementation of measures improving adaptive reserves.
Wprowadzenie. Lekarki położne-ginekolodzy w wieku rozrodczym świadczą opiekę medyczną w szkodliwych warunkach pracy, które stanowią ryzyko dla ich zdrowia. Materiał i metody. W badaniu brały udział lekarki położne-ginekolodzy, pracujące w szpitalach (n=32) i placówkach opieki przedporodowej (n=32), terapeutki pracujące w przychodniach (n=31) oraz kobiety, które pracowały na stanowiskach księgowych, ekonomistów, prawników i sekretarek (n=31) w placówkach opieki zdrowotnej obwodu grodzieńskiego. Warunki pracy były oceniane poprzez badanie wyników certyfikacji miejsc pracy. Wstępne monitorowanie nozologiczne przeprowadzono następującymi metodami: badanie cytomorfologiczne nabłonka policzka, badanie mikrobiologiczne biocenozy jamy ustnej oraz badania psychologiczne. Wyniki. Ustalono, że lekarki położne-ginekolodzy pracowały w szkodliwych warunkach (klasy zagrożenia 3.2-3.3). Wiązało się to ze zmianami w funkcjonowaniu organizmu kobiet: u 23,3% z nich stwierdzono nieprawidłowości w parametrach cytomorfologicznych nabłonka policzka, u 59,3% stwierdzono zbyt wysokie wartości bakterii z grupy E. coli w jamie ustnej i już ukształtowane fazy syndromu wypalenia zawodowego. Wnioski. Wybrany zestaw metod wstępnego monitorowania nozologicznego pozwala zidentyfikować wpływ różnych czynników zawodowych i stworzyć docelowe grupy ryzyka w celu wdrożenia środków zapobiegawczych, które zwiększą rezerwy adaptacyjne organizmu.
Opis
Słowa kluczowe
occupational conditions, health risks, female doctors, pre-nosological monitoring, warunki pracy, ryzyko dla zdrowia, kobiety lekarze, wstępne monitorowanie nozologiczne
Cytowanie
Lisok A, Naumov I, Pavliukovets A, Makarov S, Svistunovich L. Pre-nosological monitoring of the health statuses of female obstetriciangynecologists. Health Prob Civil. 2019; 13(4): 316-322. https://doi.org/10.5114/hpc.2019.88302