The prevalence of functional impairment among people aged over 65 years staying in their home environment Częstość występowania upośledzenia funkcjonalnego wśród osób w wieku powyżej 65 lat przebywających w środowisku domowym

Miniatura obrazu
Data
2021-11-10
Autorzy
Dziechciaż, Małgorzata
Chmielewski, Jarosław Piotr
Wróblewska, Izabela
Fiks, Jarosław
Adamczyk-Gruszka, Olga
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. This study aimed to assess the prevalence of functional impairments in people over 65 years of age. Material and methods. The study included 504 people (329 women, 175 men) aged over 65 years living in the Subcarpathian region of Poland. The data was obtained through the use of a diagnostic survey using the direct questionnaire technique. The survey included the following research tools: the Barthel scale, the Lawton scale, the Geriatric Depression Scale, the Abbreviated Mental Test Score, and an interview questionnaire of the authors’ own construction. Results. Respondents capable of performing basic everyday activities comprised more than half of the studied population (58.53%; n=295), those partially impaired constituted 35.32% (n=178), and 6.15% (n=31) were fully impaired. The vast majority of participants (n=458; 90.87%) needed help in performing complex activities. Higher Barthel scale scores indicating better performance in basic everyday activities was obtained by seniors with normal vision and hearing, fewer diseases, and higher education. Conclusions. The most frequent deficits in performing basic life activities were controlling urine, moving on flat surfaces, and climbing and descending stairs. Determinants of functional disability among the study subjects were advancing age, female gender, low education level, widowhood, more illnesses, and cognitive and emotional decline.
Wprowadzenie. Celem pracy była ocena występowania niesprawności funkcjonalnej u osób po 65 roku życia. Materiał i metody. Badaniami objęto 504 osoby (329 kobiet, 175 mężczyzn) w wieku powyżej 65 lat, mieszkańców Podkarpacia. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką wywiadu bezpośredniego. Zastosowano narzędzia badawcze takie jak: Skala Barthel i Skala Lawtona, Geriatryczna Skala Oceny Depresji, Skrócony Test Sprawności Umysłowej, oraz autorski kwestionariusz wywiadu. Wyniki. Osoby sprawne w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych stanowiły ponad połowę badanej populacji (58,53%; n=295), osoby częściowo niesprawne 35,32% (n=178), a całkowicie niesprawne 6,15% (n=31). Wśród badanych zdecydowaną większość (n=458; 90,87%) tworzyły osoby potrzebujące pomocy w wykonywaniu czynności złożonych. Wyższe wyniki w ocenie skalą Barthel świadczące o lepszej sprawności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych uzyskiwali badani o prawidłowym wzroku i słuchu, mniejszej liczbie chorób oraz z wyższym wykształceniem. Wnioski. Najczęściej pojawiającymi się deficytami w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych w badanej grupie było: kontrolowanie moczu, poruszanie się po powierzchniach płaskich oraz wchodzenie i schodzenie po schodach. Determinantami niesprawności funkcjonalnej wśród badanych osób były: postępujący wiek, płeć żeńska, niski poziom wykształcenia, wdowieństwo, większa liczba chorób oraz pogorszenie sprawności poznawczej i emocjonalnej.
Opis
Słowa kluczowe
functional performance, home environment, elderly, sprawność funkcjonalna, środowisko domowe, seniorzy
Cytowanie
Dziechciaż M, Chmielewski JP, Wróblewska I, Fiks J, Adamczyk-Gruszka O. The prevalence of functional impairment among people aged over 65 years staying in their home environment. Health Prob Civil. 2021; 15(4): 275-281. https://doi.org/10.5114/hpc.2021.109718