Przemiany w systemie edukacji szkolnictwa wyższego Polski

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Adamowicz, Mieczysław
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Praca ma charakter przeglądowy i dotyczy głównych zmian, jakie dokonały się w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie ostatniego 25-lecia. Przedstawiono regulacje prawne w okresie transformacji, zmiany w strukturze szkół wyższych, zjawisko umasowienia studiów, wdrażanie zasad wynikających z Procesu Bolońskiego. Szczególną uwagę poświęcono wdrażaniu zmian wprowadzonych przez ustawę z 18 marca 2011 dotyczących prawa o szkolnictwie wyższym, w tym wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji i ich efektom, wzmacnianiu mobilności studentów i pracowników oraz zapewnieniu jakości kształcenia i studiach dotyczących szkolnictwa wyższego. W pracy przedstawiono przesłanki powołania Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, warunki ich funkcjonowania i rozwoju oraz główne efekty ich działalności w minionym piętnastoleciu. Pozytywne efekty działalności tych szkół utrwaliły ich miejsce w polskim systemie edukacyjnym. Autor postuluje przyznanie tym szkołom ustawowej gwarancji prowadzenia badań naukowych, stabilności i modyfikację sposobu przyznawania dotacji, który powinien mieć formę decyzji administracyjnej.
Opis
Słowa kluczowe
szkolnictwo wyższe, Proces Boloński, Ramy Kwalifikacji
Cytowanie