The influence of shift work on the occurrence of hypertension, ischemic heart disease and dyslipidemia from the perspective of mine shift workers Wpływ pracy zmianowej na występowanie nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca i zaburzeń lipidogramu w opinii pracowników zmianowych kopalni

Miniatura obrazu
Data
2019-04-26
Autorzy
Strzemecka, Joanna
Skrodziuk, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. Shift work may affect the occurrence and severity of hypertension, ischemic heart disease and dyslipidemia. The aim of the study was to assess the prevalence of ischemic heart disease, hypertension and dyslipidemia in shift workers. Material and methods. The study was carried out in the Bogdanka mine in Łęczna, Poland. The questionnaire, which was designed by the author of this work, was conducted among 700 shift workers who worked underground in the mine. Statistical analysis was performed using STATISTICA v. 7.1 (StatSoft, Poland) software. Results. Participants who believed that shift work may lead to deterioration of their health also believed that it may affect the occurrence of ischemic heart disease and hypertension. Almost one in four respondents had blood pressure values of > 139/89 mmHg. Almost one in ten respondents was receiving treatment for hypertension. A small number of respondents reported abnormal total cholesterol, HDL cholesterol and triglyceride levels. Conclusions. In the opinion of respondents, shift work can exacerbate hypertension and ischemic heart disease. Abnormal values of total cholesterol and its LDL and HDL fractions increased with age and length of work, while abnormal triglyceride values were reported most frequently by supervisors. It seems necessary to introduce training for shift workers, aimed at presenting them with the principles of prevention of cardiovascular diseases; for example, how to deal with stress, change eating habits, stop smoking and reduce coffee intake, and how to encourage physical activity and good sleep hygiene.
Wprowadzenie. Praca zmianowa ma wpływ na występowanie i zaostrzenie nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, czy nieprawidłowych wartości lipidogramu. Celem pracy była ocena występowania u pracowników zmianowych choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidogramu. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w kopalni “Bogdanka” w Łęcznej. Kwestionariusz własnej konstrukcji rozdano wśród 700 podziemnych pracowników zmianowych. Analizę statystyczną otrzymanych wyników przeprowadzono w oparciu o program statystyczny STATISTICA v. 7.1 (StatSoft, Polska). Wyniki. Osoby potwierdzające, że praca zmianowa może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, uważały, że może ona wpływać na występowanie zaostrzeń choroby niedokrwiennej serca i nadciśnienia tętniczego. Prawie co czwarty ankietowany miał wartości ciśnienia > 139/89 mmHg. Prawie co dziesiąty ankietowany leczył się na nadciśnienie tętnicze. Nieliczny odsetek ankietowanych zaobserwował u siebie nieprawidłowe wartości cholesterolu HDL, TGL oraz cholesterolu całkowitego. Wnioski. W ocenie respondentów praca zmianowa może być przyczyną zaostrzenia nadciśnienia i choroby niedokrwiennej serca. Występowanie nieprawidłowych wartości całkowitego cholesterolu i jego frakcji LDL i HDL wzrastało wraz z wiekiem i długością pracy, natomiast nieprawidłowe wartości TGL najczęściej zgłaszały osoby sprawujące nadzór. Wydaje się koniecznym wprowadzenie szkoleń dla pracowników zmianowych, mających na celu przedstawienie im zasad profilaktyki w chorobach sercowo naczyniowych, przykładowo: jak radzić sobie ze stresem, jak zmienić nawyki żywieniowe, zaprzestanie palenia papierosów i picia kawy, dobrze prowadzona aktywność fizyczna, dobra higiena snu.
Opis
Słowa kluczowe
hypertension, ischemic heart disease, lipids, shift-work, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, lipidogram, praca zmianowa
Cytowanie
Strzemecka J, Skrodziuk J. The influence of shift work on the occurrence of hypertension, ischemic heart disease and dyslipidemia from the perspective of mine shift workers. Health Prob Civil. 2019; 13(3): 187-192. https://doi.org/10.5114/hpc.2019.84665