Wychowanie do pokoju jako ważna kategoria pedagogiki / Bringing up peace as an important category of pedagogy

Miniatura obrazu
Data
2022-01-12
Autorzy
Mydłowska, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Artykuł jest głosem w dyskusji nad istotą i rangą wychowawczych treści w edukacyjnych programach skłaniających dzieci i młodzież do kształtowania postaw przygotowujących do obywatelskiego życia, do pokojowego funkcjonowania w społeczeństwie. Wnioski: Wychowanie do pokoju ma głębokie powiązanie z rosnącymi tendencjami do globalizacji, w których kluczowymi pojęciami stały się migracje, różnica i pluralizm. W tym kontekście edukacja bazująca na wychowaniu dla pokoju, zwłaszcza ta o charakterze międzykulturowym, inspirująca do wzajemnych spotkań, wymiany doświadczeń i poglądów, może być konstruktywną odpowiedzią na niepokojące, niebezpieczne zjawiska, które charakteryzują współczesną rzeczywistość.
The article is a voice in the discussion on the essence and importance of educational content in educational programs encouraging children and adolescents to shape attitudes that prepare them for civic life and for peaceful functioning in society. Conclusions: Education in peace has a deep connection with the growing trends towards globalisation, in which migration, difference and pluralism have become key concepts. In this context, education based on education for peace, especially intercultural education, inspiring mutual encounters, exchanges of experiences andviews,can be a constructive response to thedisturbing, dangerous phenomena that characterize modern reality.
Opis
Słowa kluczowe
patriotyzm, pokój, edukacja obywatelska, pedagogika pokoju, wychowanie dla pokoju, wychowanie patriotyczne, patriotism, peace, civic education, peace education, educacion for peace, patriotic education
Cytowanie
Mydłowska, B. (2021). Wychowanie do pokoju jako ważna kategoria pedagogiki / Bringing up peace as an important category of pedagogy, Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, 15(3), 61-74. https://doi.org/10.29316/rs/140447