Profitability and risk of selected forms of investment on the Polish capital market / Dochodowość i ryzyko wybranych form inwestowania na polskim rynku kapitałowym

Miniatura obrazu
Data
2021-06-30
Autorzy
Daniluk, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The subject of this study concerns profitability and risk of selected forms of investment on the Polish capital market. The aim of the study was to compare profitability and risk of active and passive investment portfolios. Materials and methods: The research material consisted of the rates of return on investments in the undervalued shares and growth shares included in the WIG-20 index and the results of the Lyxor WIG 20 UCITS ETF fund in 2014-2019. The study compares the rates of the return and standard deviations of returns of the portfolios managed actively and passively. Results: The analysis of the rates of return of the created investment portfolios indicates a higher profitability and a lower risk of the passive form of investment consisting in the purchase of an ETF fund. Among active strategies the growth investing strategy showed a higher profitability and a lower risk. Conclusions: Passive forms of investment are an effective alternative to active portfolio management.
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem niniejszej pracy jest dochodowość i ryzyko wybranych form inwestowania na polskim rynku kapitałowym. Celem badania było porównanie dochodowości i ryzyka aktywnych oraz pasywnych portfeli inwestycyjnych. Materiały i metody: Materiał badawczy stanowiły stopy zwrotu z inwestycji w akcje niedowartościowane i akcje wzrostowe wchodzące w skład indeksu WIG-20 oraz wyniki funduszu Lyxor WIG 20 UCITS ETF w latach 2014-2019. W badaniu dokonano analizy porównawczej stóp zwrotu oraz odchyleń standardowych stóp zwrotu portfeli zarządzanych aktywnie oraz pasywnie. Wyniki: Przeprowadzona analiza stóp zwrotu stworzonych portfeli inwestycyjnych wskazuje na wyższą dochodowość, a jednocześnie niższe ryzyko pasywnej formy inwestowania polegającej na zakupie funduszu ETF. Wśród strategii aktywnych wyższą dochodowością oraz niższym ryzykiem wykazała się strategia inwestowania w spółki wzrostowe. Wnioski: Pasywne formy inwestowania stanowią efektywną alternatywę dla aktywnego zarządzania portfelem.
Opis
Słowa kluczowe
active portfolio management, passive portfolio management, value investing, growth investing, ETF funds, aktywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, inwestowanie w wartość, inwestowane we wzrost, fundusze ETF
Cytowanie
Daniluk, K. (2020). Profitability and risk of selected forms of investment on the Polish capital market / Dochodowość i ryzyko wybranych form inwestowania na polskim rynku kapitałowym. Economic and Regional Studies, 14(2), 209-219. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0014