Ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Bakalarczyk-Burakowska, Katarzyna
Nowicka, Julia
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W artykule podjęto próbę przedstawienia problematyki ochrony prywatności, a zwłaszcza danych osobowych w erze cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem ram organizacyjno – prawnych. Ochrona danych osobowych staje się istotnym elementem bezpieczeństwa cybernetycznego i stabilności w cyberprzestrzeni. Obecnie wszelkie strategie, polityki i przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa uwzględniają dane osobowe jako swoją integralną część, warunkującą osiąganie krajowych, regionalnych i międzynarodowych celów w tym zakresie. Trend konwergencji ochrony danych i bezpieczeństwa cybernetycznego jest widoczny w wielu różnych systemach prawnych na całym świecie. Cyberbezpieczeństwo w ogóle, a bezpieczeństwo danych osobowych w cyberprzestrzeni w szczególności, jest w obecnie jednym z największych wyzwań dla wszystkich administratorów. Stworzenie dobrej i efektywnej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego nie jest łatwym zadaniem. Wymaga zaangażowania wielu zasobów: technologicznych, kadrowych, a przede wszystkim finansowych.
The article attempts to highlight the issues of privacy protection, especially personal data in the digital age, with particular emphasis on the organizational and legal framework. Personal data protection is becoming an essential element of cybersecurity and stability in cyberspace. Currently, all cybersecurity strategies, policies and regulations include personal data as an integral part of achieving national, regional and international goals in this regard. The trend of data protection and cybersecurity convergence is visible in many different legal systems around the world. Cybersecurity in general, and the security of personal data in cyberspace in particular, is currently one of the greatest challenges for all administrators. Creating a good and effective cybersecurity strategy is not an easy task. It requires the involvement of many resources: technological, human and, above all, financial.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo, cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo, dane, ochrona, security, cyberspace, cybersecurity, data, protection
Cytowanie