Uregulowania prawne pracy zdalnej

Miniatura obrazu
Data
2023
Autorzy
Wieliczuk, Aneta
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
Niniejsza praca porusza problematykę instytucji pracy zdalnej, która została wprowadzona do kodeksu pracy na mocy Ustawy z dnia 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Przepisy pracy zdalnej w dużej mierze opierają się na uchylonych już kodeksowych regulacjach dotyczących telepracy. W związku z poruszanym tematem pracy przedstawiono ustawową definicję pracy zdalnej oraz dokonano analizy elementów składających się na tę definicję. Następnie przedstawiono oraz omówiono tryby wprowadzenia pracy zdalnej oraz kwestię ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej. Ponadto, zwrócono uwagę, iż mimo, że pracownik wykonujący pracę zdalną, świadczy swoje obowiązki w miejscu przez siebie wskazanym, które zazwyczaj mieści się poza zakładem pracy, to jednak nie zwalania to pracodawcy z obowiązku zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W pracy poruszono także kwestię przeprowadzenia przez pracodawcę kontroli w miejscu świadczenia pracy zdalnej. W zakończeniu rozdziału przedstawiono założenia okazjonalnej pracy zdalnej, podkreślając, iż z racji jej incydentalnego charakteru, większość przepisów regulujących pracę zdalną nie ma zastosowania do tej formy świadczenia pracy zdalnej. Rozważania na temat niniejszej pracy zostały oparte na analizie aktów prawnych, dorobku doktryny oraz orzecznictwa sądowego.
Opis
Słowa kluczowe
praca zdalna, kodeks pracy, prawo pracy, stosunek pracy, pracownik, pracodawca
Cytowanie