Leki nootropowe. Metoda wspomagająca pamięć i koncentrację w pracy i nauce / Nootropic drugs.Method supporting memory and concentration at work and studies

Miniatura obrazu
Data
2021-08-31
Autorzy
Modrzyński, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Współczesne pokolenie często nazywane jest „natychmiastowym”, co charakteryzuje się potrzebą natychmiastowej gratyfikacji. W tej rzeczywistości sukces zależy od umiejętności poznawczych. Pomimo tego, że leki nootropowe, czyli naturalne i syntetyczne substancje poprawiające procesy poznawcze, takie jak koncentracja, pamięć, uczenie się i motywacja, są powszechnie stosowane w leczeniu pacjentów z zespołem deficytu uwagi (ADHD), pacjentów z padaczką po udarze mózgu czy osób cierpiących na demencję, ich prawdziwa „kariera” rozpoczyna się, gdy osoby zdrowe, w szczególności studenci i pracownicy wymagających zawodów, zaczęły używać tych leków. Artykuł porusza kwestię leków nootropowych. Przedstawiono najpopularniejsze neurostymulanty wraz z opisem ich działania i częstością ich stosowania. Autor dokonuje również przeglądu skuteczności leków nootropisowych na podstawie dostępnych badań naukowych w literaturze przedmiotu. Artykuł kończy się refleksją nad przyszłością neurostymulantów.
The modern generation is often called “instant”, which is characterized by the need for immediate gratification. In this reality, success depends on cognitive skills. Despite the fact that nootropic drugs, i.e. natural and synthetic substances that improve cognitive processes, such as concentration, memory, learning and motivation, are commonly used in the treatment of patients suffering from attention deficit disorder (ADHD), patients with epilepsy, after stroke of the brain or people suffering from dementia, their real “career” comes when healthy people started using these drugs, in particular students and employees of demanding professions. The article addresses the issue of nootropics drugs. The most popular neurostimulants are presented, along with a description of their action and their prevalence of use. The author also reviews the effectiveness of nootropis drugs basing on available scientific research in the subject literature. The article ends with a reflection on the future of neurostimulants.
Opis
Słowa kluczowe
nadużywanie, leki nootropowe, neurostymulanty, wzmacniacze mózgu, nootropic drugs, neurostimulants, brain enhancers, overuse
Cytowanie
Modrzyński, R. (2021). Leki nootropowe. Metoda wspomagająca pamięć i koncentrację w pracy i nauce / Nootropic drugs.Method supporting memory and concentration at work and studies,Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, 15(2), 117-125. https://doi.org/ 10.29316/rs/135820