Rozwijanie kompetencji tekstowej na studiach filologicznych – nauczanie treści historycznych i języka (clil) poprzez literaturę wspomnieniową / Developing textual competence in philological studies – teaching language, historical and cultural content (clil) through memoir literature

Miniatura obrazu
Data
2020-01-31
Autorzy
Widawska, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Artykuł rozumiany jest jako głos w dyskusji nad miejscem (tekstów) kultury w nauczaniu języka (niemieckiego, jako) obcego na poziomie akademickim. Jego celem jest przedstawienie problematyki włączania literatury wspomnieniowej do procesu glottodydaktycznego oraz ukazanie jej potencjału historycznego-kulturowego wykorzystanego w edukacji językowej, a w szczególności w kształtowaniu szeroko rozumianej kompetencji tekstowej studentów studiów filologicznych.
The article is understood as a voice in the discussion over the place of (texts) of culture in teaching (German as) a foreign language at academic level. Its aim is to present the issue of incorporating autobiographical literature in the glottodidactic process and to show its historical and cultural potential used in linguistic education, and in particular in shaping of broadly understood textual competences of philological students.
Opis
Słowa kluczowe
kompetencja tekstowa, zintegrowane nauczanie języka i treści, tekst literacki, historia, kultura, czytanie, textual competence, content and language integrated learning, literary texts, history, culture, reading process
Cytowanie
Widawska, B. (2019). Rozwijanie kompetencji tekstowej na studiach filologicznych – nauczanie treści historycznych i języka (clil) poprzez literaturę wspomnieniową / Developing textual competence in philological studies – teaching language, historical and cultural content (clil) through memoir literature, Rozprawy Społeczne/ Social Dissertations, 13(3), 96-111. https://doi.org/10.29316/rs/113019