The selection of stress coping strategies by university students based on prior COVID-19 exposure

Miniatura obrazu
Data
2022-02-17
Autorzy
Shpakou, Andrei
Klimatckaia, Liudmila
Bocharova, Julia
Dyachuk, Anna
Shik, Anna
Kuzniatsou, Aleh
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. The present study examined factors influencing the choice of coping strategies in response to stress caused by the pandemic. The aim of the study was the analysis of the selection of coping strategies chosen by university students stratified based on whether they had previously contracted coronavirus disease (COVID-19). Material and methods. A variant of the COPE questionnaire was used to examine the choice of coping strategies among 876 students of Krasnoyarsk (Russia) during the lockdown. Fifteen coping strategies were assessed in 27.9% students who had COVID-19 and 72.1% who did not have COVID-19, taking into account sex differences. Results. Problem-oriented and active coping strategies were common in both groups. The most common scenarios are active handling strategies (median 6.0). In both groups, respondents rarely singled out (median ≤4.0) the use of psychoactive substances, denial of the situation, and conversion to religion. Females more often than young males used concentration on emotions as a coping strategy. Females who experienced COVID-19 refuse to believe what happened, and choose to seek social support for emotional reasons. Conclusions. The risk of infection and the transmitted illness engendered coping strategies associated with active actions. Passive coping strategies were used less frequently. The tactics used to select appropriate coping strategies for those who have not been ill and who have recovered are similar, irrespective of sex.
Wprowadzenie. W niniejszym opracowaniu dokonano analizy czynników wpływających na wybór strategii radzenia sobie ze stresem spowodowanym przez pandemię. Celem pracy była analiza wyboru strategii radzenia sobie ze stresem przez studentów uczelni wyższych podzielonych na grupy z uwzględnieniem tego, czy byli uprzednio zakażeni koronawirusem (COVID-19). Materiał i metody. Dokonano analizy wyboru strategii radzenia sobie ze stresem u 876 studentów uczelni w Krasnojarsku (Rosja) w czasie lockdownu, z wykorzystaniem wariantu kwestionariusza ankiety COPE. Oceniono 15 strategii radzenia sobie ze stresem u 27,9% studentów, którzy chorowali na COVID-19 i u 72,1% studentów, którzy nie chorowali na COVID-19, uwzględniając w analizie płeć respondentów. Wyniki. Charakterystyczne dla obu grup były strategie radzenia sobie zorientowane na problem i aktywne działania. Najczęstsze to scenariusze aktywnego radzenia sobie (mediana 6,0). W obu grupach badani równie rzadko wskazywali (mediana ≤4,0) na używanie substancji psychoaktywnych, zaprzeczanie sytuacji oraz na religijne nawrócenie się. Kobiety częściej niż młodzi mężczyźni koncentrują się na emocjach jako strategii radzenia sobie. Kobiety, które doświadczyły zakażenia wirusem COVID-19 nie wierzą w to, co się stało i wybierają poszukiwanie wsparcia społecznego z powodów emocjonalnych. Wnioski. Ryzyko zakażenia i przenoszącej się choroby aktywizowały u badanych strategie radzenia sobie związane z działaniem aktywnym. Bierne strategie były stosowane rzadziej. Stwierdzono zbieżność taktyki dotyczącej wyboru strategii radzenia sobie ze stresem zarówno wśród studentów, którzy chorowali jak i tych, którzy nie przeszli zakażenia COVID-19, bez względu na płeć badanych.
Opis
Słowa kluczowe
stress, COVID-19, pandemic, stress coping strategies, studenci, stres, pandemia, strategie radzenia sobie ze stresem, students
Cytowanie
Shpakou A, Klimatckaia L, Bocharova J, Dyachuk A, Shik O, Kuzniatsou A. The selection of stress coping strategies by university students based on prior COVID-19 exposure. Health Prob Civil. 2022; 16(1): 57-62. https://doi.org/10.5114/hpc.2021.112364