Impact of the second stage of cardiac rehabilitation on BMI in patients after cardiac incidents Wpływ drugiego etapu rehabilitacji kardiologicznej na wskaźnik BMI u pacjentów po zawale mięśnia sercowego

Miniatura obrazu
Data
2019-04-13
Autorzy
Mroczkowski, Bartosz
Kurzaj, Monika
Jacyno, Karolina
Rożek-Piechura, Krystyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. Cardiovascular disease is currently one of the leading causes of death in the world, and a major contributing factor is the increasing incidence of excessive body mass. On the other hand, reduction of body mass in patients who have experienced a myocardial infarction significantly reduces the risk of a second episode of cardiovascular disease. This in turn increases lifespan, improves quality of life, and reduces the number of premature deaths. Material and methods. The study included 41 people (14 women with an average age of 62.5 years and 27 men with an average age of 61.2 years) who experienced a cardiac incident between January 2015 and February 2016 and who were qualified for the second stage of cardiac rehabilitation conducted in accordance with applicable standards. Results. BMI did not correlate with the results of exercise tests. The training improved the fitness and endurance of the subjects and allowed reduction of body mass. Conclusions. After 8 weeks of the second stage of cardiac rehabilitation, there were significant changes in the BMI in patients undergoing the study. Exercise tolerance and physical capacity in all the groups was improved.
Wprowadzenie. Choroba sercowo-naczyniowa jest obecnie jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Narastającym problemem jest zbyt duża masa ciała, która jest jednym z głównych czynników powodujących stany sercowo-naczyniowe. U pacjentów po zawale mięśnia sercowego zmniejszenie BMI znacznie redukuje ryzyko drugiego zaostrzenia choroby sercowo-naczyniowej, co zwiększa długość i komfort życia oraz zmniejsza liczbę zgonów. Materiał i metody. Badaniem objęto 41 osób - 14 kobiet (62,5 roku) i 27 mężczyzn (61,2 lat), u których doszło do incydentu kardiologicznego między styczniem 2015 r. a lutym 2016 r., i które zakwalifikowano do drugiego etapu rehabilitacji kardiologicznej prowadzonego zgodnie z obowiązującymi standardami. Wyniki. BMI nie koreluje istotnie z wynikami badań wysiłkowych. Ukończony trening poprawił kondycję i wytrzymałość uczestników oraz pozwolił zmniejszyć masę ciała. Wnioski. Po 8 tygodniach drugiego etapu rehabilitacji kardiologicznej wystąpiły istotne zmiany w BMI u pacjentów poddanych badaniu. Poprawiono tolerancję wysiłkową i wydolność fizyczną we wszystkich badanych grupach.
Opis
Słowa kluczowe
cardiac rehabilitation, Body Mass Index, excess body weight, obesity, rehabilitacja kardiologiczna, BMI, nadwaga, otyłość
Cytowanie
Mroczkowski B, Kurzaj M, Jacyno K, Rożek-Piechura K. Impact of the second stage of cardiac rehabilitation on BMI in patients after cardiac incidents. Health Prob Civil. 2019; 13(3): 201-208. https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81341