Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych. Tom 1

Miniatura obrazu
Data
2015
Autorzy
Świerczewska-Pietras, Katarzyna
Pyra, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Praca składa się z trzech części. W pierwszej – Regionalne i lokalne warunki rozwoju współpracy transgranicznej – omówiono zagadnienia związane z możliwością rozwoju klastrów transgranicznych w dobie gospodarki opartej na wiedzy, rolę klastrów w rozwoju regionów transgranicznych w Polsce Wschodniej oraz doświadczenia wynikające z roli klastrów w rozwoju obszarów transgranicznych. Przedstawiono także rolę innowacyjności w programach współpracy transgranicznej oraz integrację transgraniczną w Europie na przykładzie Euroregionu Bug w aspekcie oddziaływania II Międzynarodowego Korytarza Transportowego. Poruszono także problematykę dotyczącą gospodarki niskoemisyjnej w aspekcie diagnozy wyzwań i możliwości współpracy transgranicznej. W tym celu przeanalizowano dane statystyczne charakteryzujące specyfikę obszaru transgranicznego Polski, Białorusi i Ukrainy. Druga część pracy została poświęcona roli funduszy unijnych w rozwoju regionów. Zaprezentowano możliwości finansowania obszarów transgranicznych oraz podmiotów gospodarczych. Dokonano analizy programów INTERREG i zrealizowanych w ich ramach projektów oraz oceny wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą obszarów transgranicznych. Przedstawiono ewaluację jako proces planowania i oceny realizacji projektów z funduszy unijnych. W trzeciej części – Rozwój społeczno-gospodarczy i polityka regionalna – zaprezentowano artykuły poruszające problematykę dotyczącą konkurencyjności i różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów transgranicznych. W pracach zwrócono uwagę na rolę instrumentów mających bezpośredni wpływ na obszary transgraniczne, w tym mały ruch graniczny, jako formę aktywności gospodarczej na pograniczu polsko-ukraińskim. Analizie poddano też bariery rozwoju obszarów wiejskich regionów granicznych wschodniej Polski. Autorzy zaprezentowali także kwestie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz wpływ samorządu na kształtowanie aspektów ekonomicznych i społecznych w procesie rozwoju obszarów transgranicznych.
Opis
Praca naukowa finansowana ze środków Unii Europejskiej PL-BY-UA jako międzynarodowy projekt badawczy: Stworzenie transgranicznej platformy BIZNESTRANS promującej i wspierającej współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań.
Słowa kluczowe
współpraca transgraniczna, fundusze unijne,
Cytowanie