Diagnosing the reasons for economic inactivity in the Polish population / Diagnoza przyczyn bierności zawodowej Polaków

Miniatura obrazu
Data
2020-03-31
Autorzy
Radziukiewicz, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: This paper deals with the issues of occupational activation of economically inactive persons. Its objective is to provide the reader with an outline of labour market problems and the situation of the economically inactive population*. Persons who qualify neither as employed or as unemployed potentially constitute an untapped labour potential. The focus in this paper is on economically inactive persons and the reasons they do not seek employment, in order to better understand, first, the causes behind such a low occupational activity and, second, the possible remedial measures. In view of the urgent need for reintegrating persons outside the labour force with the labour market, it appears of utmost importance to identify the reasons for their situation. The fact that nearly 5.02 million working-age Poles remain economically inactive (accounting for nearly 22.0% of the whole working-age population) indicates how huge their potential may be. Special attention will be paid to groups of potential workers who have barely marked their presence on the labour market. One such group is formed by over 2.35 million individuals who are outside the labour market for reasons unrelated to health or retirement age. Materials and methods: The analysis is based on the annual and quarterly Labour Force Survey (LFS) data provided by Statistics Poland, and data originating from the Local Data Bank. To facilitate a wider discussion, the statistical data presented in the article cover a multi-annual perspective. This information is supplemented with research results obtained by other authors. Use is made of different methods of data analysis, including a descriptive analysis – to determine the underlying figures regarding the number of economically inactive persons; a dynamics analysis – to identify changes that occurred in 2006-2019 in the figures determined in the descriptive analysis; and a comparative analysis – to assess trends regarding economically inactive persons by comparing selected data with those that have been recently recorded in other EU countries. Results: The scale of economic inactivity in 2016-2019 is assessed on the basis of statistical data presented in tables and figures regarding economically inactive persons by the most common reason for inactivity. The analytical part of this paper features thematic blocks/detailed analyses of the demographic situation, the level and breakdown of economically inactive persons, and changes in their numbers that have taken place in recent years. Conclusions: The constantly declining working-age population, coupled with the low level of occupational activity in some age groups, should encourage decision-makers to design adequate labour market policies/programmes to support the occupational activity of Poles. Labour supply improvements should be sought mainly through the occupational activation of economically inactive persons and through extending the period of occupational activity.
Przedmiot i cel pracy: Artykuł podejmuje problematykę aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom interesującym się problematyką rynku pracy sytuacji osób biernych zawodowo*. Osoby te – nie zakwalifikowane jako pracujące i bezrobotne – stanowią potencjalne, niewykorzystane źródło podaży pracy. Aby zrozumieć, dlaczego mamy tak niską aktywność zawodową i ewentualnie – co można byłoby z tym począć – przyjrzymy się osobom biernym zawodowo i zanalizujemy przyczyny niepodejmowania przez nich pracy. Rozpoznanie przyczyn jest istotne z uwagi na pilną konieczność reintegracji na rynku pracy osób pozostających poza siłą roboczą. Jak wielki jest to potencjał świadczy fakt, iż niemal 5,02 miliona Polaków w wieku produkcyjnym jest biernych zawodowo (blisko 22,0% osób w wieku produkcyjnym). Szczególną uwagę zwrócono na grupy potencjalnych pracowników obecnie mało obecnych na rynku pracy. Taką grupę bez wątpienia stanowią osoby w liczbie ponad 2,35 mln pozostające poza rynkiem pracy z innych powodów niż zdrowie czy wejście w wiek emerytalny. Materiały i metody: Podstawę analizy stanowią roczne i kwartalne dane GUS z BAEL oraz Banku Danych Lokalnych. W celu szerszego omówienia problematyki dane statystyczne przytoczone w niniejszym artykule obejmują kilkuletnią perspektywę. Uzupełnieniem tych informacji są wyniki badań innych autorów. Zastosowanie znajdą różne rodzaje analiz danych: - analiza opisowa, która pozwoli ustalić podstawowe wielkości w zakresie liczby biernych zawodowo; - analiza dynamiki pozwoli zidentyfikować zmiany w zakresie wielkości ustalonych w analizie opisowej w okresie 2006-2019; - analiza porównawcza polegać będzie na ocenie kształtowania się zakresu osób biernych zawodowo poprzez odniesienie wybranych danych do wartości notowanych w ostatnim okresie w krajach UE. Wyniki: Dane statystyczne zawarte w tabelach i ilustrowane na rysunkach pozwalają na ocenę skali zjawiska na przestrzeni lat 2016-2019. Zestawienia dotyczą biernych zawodowo wyodrębnionych według najczęściej występujących przyczyn niepodejmowania pracy. Część analityczna artykułu składa się z bloków tematycznych/szczegółowych analiz dotyczących: sytuacji demograficznej, poziomu i struktury osób biernych zawodowo oraz zmian ich liczebności na przestrzeni ostatnich lat. Wnioski: Zmniejszająca się liczba ludności w wieku produkcyjnym, niski poziom aktywności zawodowej w niektórych grupach wieku powinna skłaniać decydentów do właściwego doboru polityk/programów rynku pracy wspomagających aktywność zawodową Polaków. Poprawę w zakresie podaży pracy należy upatrywać głównie w aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo oraz wydłużaniu okresu aktywności zawodowej.
Opis
Słowa kluczowe
employed persons, economically inactive persons, occupational activity, demographic conditions of labour resources, pracujący, bierni zawodowo, aktywność zawodowa, uwarunkowania zasobów pracy
Cytowanie
Radziukiewicz, M. (2020). Diagnosing the reasons for economic inactivity in the Polish population / Diagnoza przyczyn bierności zawodowej Polaków. Economic and Regional Studies, 13(1), p. 15-32. https://doi.org/10.2478/ers-2020-0002